Praktyki

ORGANIZACJA  PRAKTYK  STUDENCKICH
 

Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska odbywają się na podstawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Łódzkiej (Zarządzenie Nr 66/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 29.10.2021) oraz zmian do regulaminu (Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 30.12.2021)

 

 

1. Czas trwania praktyk i ramowe programy praktyk.

1.1. Minimalny czas trwania zawodowych praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia wynosi 6 tygodni.
Ramowe programy praktyk na I stopniu kształcenia (studia inżynierskie), określają załączniki:

•    Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna - załącznik 1

•    Inżynieria Środowiska - załącznik 2

•    Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy - załącznik 3


1.2. Minimalny czas trwania praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, magisterskich, wynosi 4 tygodnie.
Ramowe programy praktyk na II stopniu kształcenia (studia magisterskie), określają załączniki:
            •    Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna - załącznik 12 
            •    Inżynieria Środowiska - załącznik 13


Na podstawie ramowego programu praktyk właściwego dla swojego kierunku studiów (załączniki 1,2,3,12,13) każdy student przygotowuje szczegółowy program praktyk dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa i wykonywanych w nim zadań.

Dla studentów którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2018/2019 (lub wcześniejszym) minimalny czas trwania praktyk jest określony na poprzednich zasadach i wynosi:
      kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy - 12 tygodni
      pozostałe kierunki: na studiach I stopnia  - 4 tygodnie
                                          na studiach II stopnia - 2 tygodnie

 

2. Studenci odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do:


1. Odbycia w Politechnice Łódzkiej szkolenia z zasad BHP obowiązujących podczas praktyk oraz dostarczenia do dziekanatu (przed rozpoczęciem praktyk) zaświadczenia o odbyciu tego szkolenia. Dostęp do szkolenia  - tutaj.

2. Ubezpieczenia się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

3. Uzgodnienie z Opiekunem Praktyk (właściwym dla danego kierunku studiów) szczegółowego programu praktyk realizowanych w Zakładzie Pracy. Szczegółowy program praktyk wymaga  akceptacji Opiekuna Praktyk.

4. Dostarczenia do Dziekanatu (w terminie co najmniej 2 tygodni przed rozpoczęciem praktyk) danych Zakładu Pracy koniecznych do wypełnienia druku umowy Uczelni z Zakładem Pracy o przeprowadzeniu praktyki. Umowę podpisują: Opiekun Praktyk (jako osoba upoważniona przez Rektora) i osoba upoważniona z Zakładu Pracy. Jeden egzemplarz pozostaje w Zakładzie Pracy, drugi należy dostarczyć do Dziekanatu. Punkt ten dotyczy osób odbywających praktyki na podstawie umowy.

5. Odebrania z dziekanatu skierowania na praktykę i przedstawienia go w zakładzie pracy.

6. Dostarczenia dokumentacji wymaganej do rozliczenia praktyk do Dziekanatu.
Opiekun praktyk dokonuje wpisu zaliczającego praktyki.
Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 14 dni od zakończenia praktyki.

 

3. Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki studenckiej
   (w zależności od formy praktyk).


3.1. Porozumienie z uczelnią (praktyka odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego z zakładem pracy  przez Wydział  lub na indywidualny wniosek studenta)     

• Umowa w sprawie organizacji praktyk (z załącznikami) - umowa
• Wypełniony dziennik praktyk - dziennik
• potwierdzenie odbycia praktyk - potwierdzenie

3.2. Inne formy odbywania praktyki

• Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na innej podstawie -  wniosek
• Oświadczenie BHP - oświadczenie    
• Podanie o zgodę na odbycie praktyki za granicą - podanie

 


Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk – dr hab. inż. Remigiusz Modrzewski


Koordynator  Programu Erasmus ds. Praktyk – dr inż. Barbara Kozłowska


 

OPIEKUNOWIE DYDAKTYCZNI PRAKTYK STUDENCKICH


dr inż. Krzysztof Ciesielski - inżynieria chemiczna i biochemiczna

dr inż. Jarosław Sowiński - inżynieria środowiska

dr inż. Anna Antecka - inżynieria biochemiczna

dr inż. Artur Lewandowski- inżynieria bezpieczeństwa pracy

Strona dziala - zabbix