Deklaracja dostępności

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wipos.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis internetowy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony
inż. Dariusz Nowak
Kontakt telefoniczny: (42) 631-32-80
E-mail: dariusz.nowak.1@p.lodz.pl
 

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej – www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Budynki Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej znajdują się na dwóch kampusach A i B.

Kampus B, budynki: B4, B5, B10

Budynek B4 – na parterze znajdują się pomieszczenia Władz Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Sekretariat oraz Dziekanat, w którym odbywa się bieżąca obsługa spraw studenckich; na pierwszym piętrze znajduje się sala wykładowa. Do budynku można dostać się poprzez dwa wejścia ze schodami (w każdym z nich brak podjazdów dla wózków) oraz windą (wspólną dla budynków B4 i B5) umieszczoną obok wejścia do sekretariatu budynku B4. Windą można dostać się

na każdą kondygnację w budynku. Drzwi i korytarze nie są dostosowane dla osób na wózkach. Przy budynku B4 nie ma miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek B5 – na dwóch kondygnacjach (parter i kondygnacja -1) znajdują się sale do zajęć ze studentami oraz szatnia, na pierwszym piętrze znajdują się pokoje pracowników. Do budynku można dostać się poprzez wejście na poziomie gruntu oraz windą na pierwsze piętro (wspólną dla budynków B4 i B5) umieszczoną obok wejścia do sekretariatu budynku B4. Drzwi i korytarze są dostosowane dla osób na wózkach. W budynku B5 znajduje się winda wewnętrzna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiająca dostęp do kondygnacji -1. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku B5 nie ma miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek B10 – na czterech kondygnacjach znajdują się sale wykładowa, pracownie komputerowe oraz laboratoria. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście ze schodami, pochylnią i windą. Drzwi i korytarze są dostosowane dla osób na wózkach. W budynku B10 znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (brak dostępu na piętro 4). Na każdej kondygnacji oprócz parteru znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku B10 znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Kampus A, budynki: A1 (LabFactor), A6, A7

Budynek A1 – w budynku znajduje się sala wykładowa oraz laboratoria. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście ze schodami i platformą pionową przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami (wymaga pomocy pracownika portierni – otwarcie drzwi, oraz pomoc w obsłudze platformy). Budynek A1 jest wyposażony w 2 windy dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami Przy budynku A1 nie ma miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek A6 – na czterech kondygnacjach znajdują się sale wykładowa, pracownie komputerowe oraz laboratoria. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście ze schodami oraz windą (wymaga pomocy pracownika portierni). Drzwi i korytarze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku A6 znajduje się winda, którą można dostać się na każdą kondygnację. W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami (na 3 i 4 piętrze). Przy budynku A6 znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek A7 – jest to budynek wykorzystywany przez 2 wydziały: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska i Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Na dwóch kondygnacjach znajdują się laboratoria. Budynek A7 jest połączony łącznikiem z budynkiem A6. Do budynku A7 można dostać się poprzez główne wejście budynku A6 lub dodatkowe wejście przy łączniku wyposażone w schody oraz pochylnię. Drzwi i korytarze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku A7 znajduje się winda, którą można dostać się na pierwsze piętro. W budynku znajdują się toalety dla osób z

niepełnosprawnościami. Przy dodatkowym wejściu do budynku A7 znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do wszystkich budynków Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online codziennie w godzinach 8:00-20:00 na stronie internetowej: https://tlumacz.migam.org/politechnika_lodzka

Strona dziala - zabbix