Regulamin Egzaminu kompetencyjnego

 

Regulamin Egzaminu kompetencyjnego 

na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

§1.

Egzamin kompetencyjny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kluczowych kierunkowych efektów uczenia się poprzez studium przypadku. Organizację egzaminu kompetencyjnego reguluje Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej uchwalony Uchwałą Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r.

§2.

Informacje ogólne

  1. Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów
  2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z wcześniejszych semestrów niż dyplomowy.
  3. Egzamin kompetencyjny przeprowadzany jest w formie stacjonarnej.
  4. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów.

§6.

Termin egzaminu

Terminy egzaminu kompetencyjnego (dzień i godzinę rozpoczęcia) ustala prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z Radami Kierunku Studiów (RKS) działającymi na wydziale. Dla każdego kierunku studiów są to dwa terminy przed sesją egzaminacyjną i jeden termin w trakcie jej trwania. Studentowi/ce przysługują dwa podejścia do egzaminu, tzn. w przypadku niezdania egzaminu w pierwszym terminie student ma prawo do powtórzenia egzaminu. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych uczelni.

§7.

Zapisy

Studenci/ki zobowiązani są do zapisania się na wybrany termin nie później niż 8 dni przed terminem egzaminu lub zgodnie z ogłoszeniem terminów zapisów (informacja na skrzynkę poczty elektronicznej PŁ). Studenci/ki są wpuszczani do sali egzaminacyjnej w odstępach 30 minut, tzn. pierwsza osoba z listy o godzinie rozpoczęcia egzaminu, następna po upływie 30 minut, itd. W przypadku dwu lub więcej podkomisji o danej godzinie są wpuszczane dwie lub więcej osób.

Kolejność wejścia na egzamin ustalana jest losowo i podawana studentom nie później niż 2 dni przed terminem egzaminu.

Lista w postaci numerów albumów (RODO) zostanie udostępniona na stronie internetowej Wydziału. Przy czym, jeżeli student/ka zapisze się tylko na ostatni termin, to w przypadku niezdania egzaminu nie będzie już miał/a możliwości jego poprawienia w danym semestrze. Ma prawo ponownie zapisać się na egzamin w następnej sesji egzaminacyjnej (zgodnie z Regulaminem studiów)

§8.

Komisja egzaminacyjna

Przed terminem egzaminu Prodziekana ds. Studenckich na wniosek przewodniczącego RKS dla danego kierunku studiów powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu kompetencyjnego i podaje jej skład do wiadomości zdających na stronie internetowej Wydziału. Liczba jej członków jest zależna od liczby studentów zgłoszonych/zapisanych na dany termin, tak aby na równocześnie mogły pracować dwie lub więcej komisji i na jedna komisję nie przypadało więcej niż sześcioro studentów.

§9.

Przebieg egzaminu

Egzamin kompetencyjny składa się z dwóch części.

Część I. Część pisemna trwająca 120 minut obejmuje zapoznanie się studenta ze studium przypadku oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania pisemne zawarte w formularzu egzaminacyjnym. Odpowiedzi są wpisywane do arkuszy dostarczanych przez Wydział. Liczba pytań będzie mieściła się w zakresie od 8 do 12, pytania będą sklasyfikowane według czterech poziomów: podstawowe, sprawdzające, analityczne, oceniające.

Część II. Część ustna trwa 30minut. Po wyczerpani czasu przypadającego na cześć pisemną student z arkuszem odpowiedzi udaje się do komisji na część ustną egzaminu. Komisja ma około 10 minut na zapoznanie się z odpowiedziami studenta. Kolejne 15 minut przeznaczone jest na weryfikację poziomu udzielonych odpowiedzi, udzielenie wyjaśnień i ewentualnych uzupełnień do części pisemnej. W przypadku konieczności zapisania uzupełnień odbywa się to na arkuszach dostarczonych przez Wydział. Na podstawie obu części egzaminu komisja ustala wstępną ocenę bez obecności studenta (w sposób niejawny), wpisuje ją do sporządzanego protokołu. Student jest informowany czy zdał egzamin czy nie, natomiast o ostatecznej ocenie zostanie poinformowany za pomocą systemu komunikacji elektronicznej PŁ. Kolejność wejść na część II jest taka jak przy wchodzeniu na część I.

§10.

Źródła

1. Wydział zapewnia dostęp do Internetu w tym do zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej PŁ. Zabrania się: korzystania z narządzi sztucznej inteligencji AI (np. ChatGPT, Bing) oraz narzędzi komunikacyjnych pod rygorem natychmiastowego zakończenia egzaminu z oceną negatywną.

2. Studenci mają prawo wniesienia na salę egzaminacyjną własnych notatek i innych materiałów oraz środków piśmiennych, również pendrive-ów.

§11.

Inne

  1. Zabrania się wnoszenia na salę telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Należy je złożyć do depozytu, a w przypadku niezastosowania się do tego wymogu komisja ma prawo przerwania egzaminu.

  1. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie części I (pisemnej). Jednak w takim przypadku student czeka na sali egzaminacyjnej na swoją kolej do przeprowadzenia części ustnej.

  1. W trakcie egzaminu możliwe jest krótkotrwałe wyjście do toalety, czas jego trwania nie jest odliczany od czasu egzaminu.

§12.

Nadzór nad egzaminem sprawują osoby wyznaczone przez Prodziekana ds. studenckich, w czasie wejścia sprawdzana jest tożsamość studenta/ki.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Strona dziala - zabbix