Systemy wsparcia studentów (stypendia), Opłaty

STYPENDIA

Studenci mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w postaci:
 
1. Stypendium socjalne 


Na Wydziale przyjmowane są tylko kompletne wnioski. Student przedkłada wniosek, który jest sprawdzany pod względem kompletności. W przypadku stwierdzenia braków student otrzymuje ustną informację z prośbą o ponowne złożenie poprawionego wniosku. Po złożeniu zweryfikowanego, kompletnego wniosku jest on przekazywany do Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ (SOŚ)*. 
 
W przypadku wniosków składanych pod koniec października (26-31.10) Zespół na Wydziale przyjmuje również wnioski niekompletne i przekazuje je do SOŚ (z adnotacją niekompletny) co znacznie wydłuża całą procedurę. 

* Dyżur odbywa się w pokoju obok dziekanatu, budynek B4, parter.

** Wnioski dot. stypendiów składa się w trakcie trwania dyżuru komisji stypendialnej podanych na stronie lub w dziekanacie w godzinach pracy.2. Stypendium rektora, w tym za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 
Na Wydziale przyjmowane są wnioski zgodnie z harmonogramem, nie ma opcji wzywania do uzupełnienia braków. W przypadku stypendium rektora dla doktorantów Zespół opiniuje formularz rankingowy przy współpracy z Doktorancką Komisją Stypendialną Wydziału. 

Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla studentów i doktorantów w r.ak. 2022/23

  1. studenci studiów 1 semestru studiów 1 stopnia oraz studenci lat wyższych 1 i 2 stopnia – semestry parzyste i nieparzyste -składanie wniosków

– w dniach 3 - 9 października 2022 r.

2.         studenci 1 semestru studiów 2 stopnia przyjęci na studia od semestru zimowego  –składanie wniosków

- w dniach 17-23 października 2022r.

3.       doktoranci wszystkich lat, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów przypada pokrywa się z rokiem akademickim  –składanie wniosków

- w dniach 3-7 października 2022r.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ramach postępowania o przyznanie stypendium rektora.

 

* Dyżur odbywa się w pokoju obok dziekanatu, budynek B4, parter.

** Wnioski dot. stypendiów składa się w trakcie trwania dyżuru komisji stypendialnej podanych na stronie lub w dziekanacie w godzinach pracy.


3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
Wnioski są składane do BON** PŁ 

4. Zapomogi 
Wnioski są składane bezpośrednio do SOŚ* PŁ 

5. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy 
Wnioski są składane do SOŚ* PŁ 
  
*SOŚ - Sekcja Obsługi Świadczeń - Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro 
** BON - Biuro Osób Niepełnosprawnych – Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A30

 

UWAGA: 
studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu, dlatego formularze posiadają kod kreskowy i są automatycznie wypełniane w części danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów, terminy składania wniosków, regulamin, komunikaty dotyczące wszystkich powyższych świadczeń znajdują się w tym miejscu

 

OPŁATY

Wszelkie opłaty wobec uczelni prosimy wnosić na indywidualne konto wygenerowane z WebDziekanatu.

Dane do przelewu: 

Politechnika Łódzka 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź

Przelew powinien zawierać: 

imię i nazwisko, adres wpłacającego oraz tytuł wpłaty 

 

Opłaty za legitymacje 

  • ELS – elektroniczna legitymacja studencka – 22 zł  (kandydaci przyjęci na 1 rok studiów winni dokonywać wpłaty na nr konta otrzymany w zawiadomieniu o przyjęciu na studia)
  • duplikat ELS – 33 zł 

 

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć

Studenci wszystkich lat kierunków studiów wnoszą opłaty z tytułu powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. 

Opłaty te powinny być wniesione w ciągu 30 dni od daty podanej do wiadomości Studenta za pośrednictwem portalu WebDziekanat, tożsamej z datą wprowadzenia naliczenia do systemu informatycznego Uczelni. Opłatę wnosi się bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty

 

Opłaty za kształcenie 

W umowach/oświadczeniach ze studentami studiów niestacjonarnych opłata za semestr studiów jest podzielona na cztery równe raty i powinna być wnoszona w następujących terminach:  

  • za semestr zimowy – do dnia 31 października  (całość) lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia: I rata – 31 października, II rata – 15 listopada, III rata – 15 grudnia, IV rata – 15 stycznia; 
  • za semestr letni – do dnia 31 marca (całość)  lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia: I rata – 31 marca, II rata – 15 kwietnia, III rata – 15 maja, IV rata – 15 czerwca. 

Rezygnacja ze studiów  

Studenci, którzy zdecydują się na rezygnację ze studiów w trakcie trwania semestru, powinni złożyć podanie o skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji z kontynuowania nauki. Brak dopełnienia tej formalności spowoduje konieczność uregulowania opłaty za cały semestr studiów.

Rezygnację ze studiów należy złożyć na piśmie osobiście w dziekanacie lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) 


WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ 

 

 

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY PŁ

 

Własny Fundusz Stypendialny PŁ - INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

 

Strona dziala - zabbix