Systemy wsparcia studentów (stypendia), Opłaty

STYPENDIA

 

Studenci/doktoranci mogą składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przez cały rok akademicki (z uwzględnieniem poniższych ustaleń). Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (dla wniosków złożonych przed danym rokiem akademickim stypendia przysługują od października).


 

Terminy składania wniosków o pomoc materialną wraz z załącznikami :

1) stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych – stypendia przyznawane na rok akademicki:

a) studenci pierwszego roku:

I. studiów rozpoczynających się od października 2023 r. (sem. zimowego) składają dokumenty od 1 do 31 października 2023 r.;

II. studiów rozpoczynających się od lutego 2024 r. (sem. letniego) składają dokumenty od 11 do 31 marca 2024 r.;

b) studenci/doktoranci pozostałych lat studiów:

składają dokumenty od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r. (złożenie wniosku do końca października uprawnia do otrzymania stypendium od października);

2) stypendium rektora dla studentów:

a) studenci 1 semestru studiów I stopnia:

składają dokumenty od 2 do 8 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);

 

 

b) studenci 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru zimowego:

składają dokumenty od 16 do 22 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);

c) studenci lat wyższych studiów I i II stopnia, (semestry nieparzyste)::

składają dokumenty od 2 do 8 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);

d) studenci semestrów parzystych studiów II stopnia:

składają dokumenty od 2 do 8 października 2023 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);

e) studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu):

składają dokumenty od 11 do 17 marca 2024 r. (pierwsza wypłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec).

 

Sposób składania wniosków:

1) stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomoga3, wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy4:

wnioski należy składać do Sekcji Obsługi Świadczeń (zwanej dalej SOŚ) wraz z niezbędnymi załącznikami w poniższy sposób:

a) wrzucenie wniosku do skrzynek podawczych-wrzutni5- Budynek A33, klatka E;

b) osobiste przedłożenie wymaganej dokumentacji w SOŚ - Budynek A33, klatka E, IV piętro;

c) przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.);

d) przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów, kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych:

wnioski wraz załącznikami należy składać w jeden z następujących sposobów:

a) osobiste złożenie dokumentów w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w wyznaczonych godzinach-Budynek A30;

b) przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały podpisanego wniosku z załącznikami kierowanej na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ, ul. Żeromskiego 116, bud. A30, 90-924 Łódź;

c) przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do SOŚ.

Pełen komunikat Prorektora ds. studenckich w sprawie trybów, form i terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w roku akademickim 2023/2024 dostępny jest tutaj: https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow
  
*SOŚ - Sekcja Obsługi Świadczeń - Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro 
** BON - Biuro Osób Niepełnosprawnych – Łódź, ul. Żeromskiego 116, Budynek A30

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów, terminy składania wniosków, regulamin, komunikaty dotyczące wszystkich powyższych świadczeń znajdują się w tym miejscu

 

OPŁATY

Wszelkie opłaty wobec uczelni prosimy wnosić na indywidualne konto wygenerowane z WebDziekanatu.

Dane do przelewu: 

Politechnika Łódzka 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź

Przelew powinien zawierać: 

imię i nazwisko, adres wpłacającego oraz tytuł wpłaty 

 

Opłaty za legitymacje 

  • ELS – elektroniczna legitymacja studencka – 22 zł  (kandydaci przyjęci na 1 rok studiów winni dokonywać wpłaty na nr konta otrzymany w zawiadomieniu o przyjęciu na studia)
  • duplikat ELS – 33 zł 

 

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć

Studenci wszystkich lat kierunków studiów wnoszą opłaty z tytułu powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. 

Opłaty te powinny być wniesione w ciągu 30 dni od daty podanej do wiadomości Studenta za pośrednictwem portalu WebDziekanat, tożsamej z datą wprowadzenia naliczenia do systemu informatycznego Uczelni. Opłatę wnosi się bez dodatkowego wezwania Studenta do zapłaty

 

Opłaty za kształcenie 

W umowach/oświadczeniach ze studentami studiów niestacjonarnych opłata za semestr studiów jest podzielona na cztery równe raty i powinna być wnoszona w następujących terminach:  

  • za semestr zimowy – do dnia 31 października  (całość) lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia: I rata – 31 października, II rata – 15 listopada, III rata – 15 grudnia, IV rata – 15 stycznia; 
  • za semestr letni – do dnia 31 marca (całość)  lub wpłaty w równych 4 ratach miesięcznych w terminie do dnia: I rata – 31 marca, II rata – 15 kwietnia, III rata – 15 maja, IV rata – 15 czerwca. 

Rezygnacja ze studiów  

Studenci, którzy zdecydują się na rezygnację ze studiów w trakcie trwania semestru, powinni złożyć podanie o skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji z kontynuowania nauki. Brak dopełnienia tej formalności spowoduje konieczność uregulowania opłaty za cały semestr studiów.

Rezygnację ze studiów należy złożyć na piśmie osobiście w dziekanacie lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) 


WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ 

 

 

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY PŁ

 

Własny Fundusz Stypendialny PŁ - INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

 

Strona dziala - zabbix