Dyplomowanie

Treść (rozbudowana)
Ważne terminy dla dyplomantów - semestr letni 2023/2024

Zgodnie z terminami obligatoryjnymi ogłoszonymi na stronie Politechniki Łódzkiej ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w sem. letnim 2023/24 upływa 19.09.2024 r.

Poprzez złożenie pracy dyplomowej należy rozumieć uzyskanie wpisu „zal” z przedmiotu Praca Dyplomowa w uczelnianym systemie informatycznym oraz złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów wymaganych do obrony.

Egzaminy dyplomowe nie odbywają się w terminie 15 lipca - 31 sierpnia

 

Komplet dokumentów do obrony wraz z pracą dyplomową należy złożyć min. 2 tygodnie przed planowaną datą obrony.

0
Obowiązujące zarządzenia, regulaminy
Regulamin studiów od roku ak. 2022/23
Zarządzenie Rektora Nr 43/2019 w sprawie Procedury Antyplagiatowej
Regulamin dyplomowania oraz procedura antyplagiatowa - dotyczy studentów rozpoczynających semestr dyplomowy w sem. 2022/2023 L
Komunikat Prorektora ds. studenckich PŁ - wzory dokumentów
0
Wybór tematu pracy dyplomowej

Zgłaszanie i zatwierdzanie tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz ich wybieranie przez studentów realizowane jest na portalu WIKAMP ramach przedmiotu:

 „Tematy prac dyplomowych W9” –  Przedmiot: Tematy prac dyplomowych W9 (lodz.pl)

Dostęp do ww. przedmiotów zostaje nadany studentom będącym na semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy.

Ewentualny brak dostępu do przedmiotu ww. terminie prosimy zgłaszać na adres: anna.jochymska@p.lodz.pl

 

 

0
Zmiana tematu pracy dyplomowej

Promotor w przypadku chęci zmiany tematu  wprowadza nowy temat na Wikamp i informuje przewodniczącego RKS o zmianie jaką dokonuje. Temat jest akceptowany przez RKS, a ostatecznej akceptacji dokonuje Prodziekan ds. kształcenia.    

Student po informacji od promotora, że nowy temat został zaakceptowany przez RKS, składa w dziekanacie podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej wygenerowane z Webdziekanatu.

0
Praca dyplomowa
Wymogi formalno-edycyjne pisania pracy dyplomowej

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
0
Inicjacja procesu dyplomowania

W celu utworzenia panelu dyplomanta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant wysyła e-mail do promotora o treści:

Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:……………………………………………………
Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim
Załącznik: strona tytułowa pracy w celu weryfikacji przez promotora zgodności z wzorem określonym w załączniku nr 11 do Regulaminu dyplomowania (prosimy o niewysyłanie całych prac).

Promotor po akceptacji przekierowuje dane do Dziekanatu, na adres w9w9d@adm.p.lodz.pl w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora.

Następnie promotor otrzymuje zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do Panelu promotora, a dyplomant link do Panelu dyplomanta.

0
Wskazówki dla Promotora
 1. Proces dyplomowania jest inicjowany przez dyplomanta, który wysyła do promotora wiadomość e-mail o treści:

  Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
  Numer albumu:…………………………………………………… 

  Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim
  Załącznik: strona tytułowa pracy w celu weryfikacji przez promotora zgodności z wzorem określonym w załączniku nr 11
 2. Po zweryfikowaniu zgodności strony tytułowej z wzorem obowiązującym w PŁ, promotor przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora).

 3. Promotor otrzymuje na swój adres e-mail link do Panelu promotora (analogiczny link otrzymuje dyplomant do Panelu dyplomanta). Dostęp do Panelu promotora można uzyskać również poprzez moduł sprawy pracownicze w portalu VirTUL.
   
 4. Po wprowadzeniu danych przez studenta do Panelu dyplomanta, promotor dokonuje sprawdzenia poprawności danych (język pracy, słowa kluczowe, streszczenie, pliki pracy – w szczególności zgodność z wymogami formalno-edycyjnymi pliku zawierającego treść podstawową pracy).
   
 5. Promotor dokonuje sprawdzenia oryginalności pracy dyplomowej zgodnie z zakresem czynności określonym w Procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej
   
 6. Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor przekazuje do Prodziekana ds. studenckich podpisany przez siebie Raport ogólnego badania z JSA oraz wybiera odpowiednią opcję w sekcji „Oświadczenie dotyczące oryginalności pracy dyplomowej” przy sporządzaniu opinii o pracy.
   
 7. W przypadku wątpliwości co od oryginalności pracy, promotor dodatkowo, obligatoryjnie, pobiera Raport szczegółowy z badania JSA oraz przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ.
   
 8. Jeżeli analiza oryginalności pracy wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor wykonuje czynności określone w § 6 Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ (str. 31).
   
 9. Promotor sporządza opinię o pracy dyplomowej w systemie informatycznym Uczelni oraz ewentualnie potwierdza praktyczny / badawczy charakter pracy.
   
 10. W przypadku pozytywnej oceny oryginalności oraz pozytywnej opinii, promotor wprowadza do systemu informatycznego Uczelni wpis „zal” dla pracy dyplomowej.
   
 11. Dziekanat drukuje z systemu informatycznego Uczelni opinię o pracy dyplomowej oraz, wraz z recenzją i protokołem egzaminu dyplomowego, przekazuje na obronę w celu jej podpisania.
0
Wskazówki dla Recenzenta
 1. Recenzent otrzymuje na swój adres e-mail link do Panelu recenzenta po złożeniu przez studenta wszystkich dokumentów wymaganych przed obroną.

 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów w PŁ, recenzent w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pracy, jednak nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, sporządza recenzję w systemie informatycznym Uczelni (Panel recenzenta).
 2. Dziekanat drukuje recenzję z systemu informatycznego Uczelni oraz, wraz z opinią o pracy dyplomowej i protokołem egzaminu dyplomowego, przekazuje na obronę w celu jej podpisania.
0
Składanie dokumentów
 
Zgodnie z KOMUNIKATEM Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ujednolicenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze dyplomowania na studiach I i II stopnia w Politechnice Łódzkiej w procesie dyplomowanie obowiązują dokumenty wymienione w komunikacie:
 

Dokumenty składane przez dyplomanta w Dziekanacie - minimum 14 dni przed planowaną obroną

1

PODANIE DO DZIEKANA O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Wygenerowane i wydrukowane z panelu dyplomanta (JSA)

2

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU LUB NIEWYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIACH LOSÓW ZAWODOWYCH absolwentów PŁ, wygenerowane i wydrukowane ze strony https://biurokarier.p.lodz.pl

3

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA I ORYGINALNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJoświadczenie

4

1 EGZEMPLARZ PRACY DYPLOMOWEJ DO AKT STUDENTA :

-przygotowany zgodnie z wymogami formalno-edycyjnymi dostępnymi na stronie Wydziału w zakładce Praca dyplomowa

- wydrukowany z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta) dwustronnie, w kolorze

-oprawa miękka, przezroczysta z przodu z widoczną stroną tytułową,  spięta trwale w listwach

5

POTWIERDZENIE UREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC UCZELNI - wewnętrzna karta obiegowa

6

OPŁATY ZA DODATKOWE DOKUMENTY (poza pakietem A i B) - opłata wnoszona jest na indywidualne konto studenta widoczne na webdziekanacie

* za wydanie dodatkowego płatnego odpisu dyplomu w języku obcym (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) i/lub suplementu w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 20 zł za każdy z w/w dokumentów zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 r.  w sprawie studiów

7

PODANIE O UMIESZCZENIE W SUPLEMENCIE DODATKOWYCH OSIĄGNIĘĆ

- dla osób zainteresowanych dostępne na stronie: www.webdziekanat.p.lodz.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje dodatkowe dla wszystkich

 1. Na egzamin dyplomowy student jest zobowiązany przynieść legitymację studencką. 
  W przypadku jej braku - oświadczenie o zagubieniu legitymacji, potwierdzone ogłoszeniem prasowym. Po zdaniu egzaminu dyplomowego student zwraca legitymację studencką sekretarzowi Komisji Egzaminu Dyplomowego (studenci studiów I stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do 31 października roku, w którym ukończyli studia). Uczelnia jest zobowiązana do wydania dyplomu ukończenia studiów w ciągu 30 dni od momentu złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Obecnie Uczelnia nie pobiera opłaty za wydanie dyplomu. Student może otrzymać 1 z 2 wariantów tzw. „kompletów” dokumentów:
  • „komplet A”
 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczonego do akt
  • „komplet B”
 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku angielskim i 1 odpis suplementu języku angielskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

 

Za wydanie dodatkowego odpisu oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z dn. 27.09.2018r. w sprawie studiów, w kwocie 20 zł. (dotyczy absolwentów od 1 października 2019r., wcześniejsi absolwenci według starych zasad).

0
Terminy obron prac dyplomowych

Terminy obron 

 

Przy składaniu dokumentów proszę podać datę obrony (wybraną z powyższych) ustaloną z promotorem

0
Komisje egzaminacyjne

Wszelkie informacje nt. Komisji egzaminacyjnych znajdą Państwo na stronie Komisje egzaminacyjne

0
Pomocne mogą być również:

Webinarium Biblioteki Głównej PŁ na temat wykorzystywania elektronicznych baz danych PŁ

Narzędzia do cytowania literatury BG PŁ - warto przeczytać

Mendeley (www.mendeley.com), Zotero (www.zotero.org), ReadCube (www.readcube.com), WizFolio (www.wizfolio.com) , Citavi, dostępny także w polskiej wersji językowej (www.citavi.com). 

0

Strona dziala - zabbix