Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych

Image
Polpharma

WARSZTATY W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZNYCH
POLPHARMA S.A., 2022 r. 

Studia Podyplomowe 

Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych


UWAGA!
Przyjmujemy zgłoszenia na  XXVII edycję 

Przyjmujemy do osiągnięcia limitu 30 osób

Zamknięcie rekrutacji: styczeń 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe w zakładce Pliki do pobrania

Studia zostały wyróżnione w 2019 roku nagrodą KLUCZ SUKCESU przez Redakcję Chemii Przemysłowej 

Organizator: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Katedra Inżynierii Bezpieczeńtwa Pracy
Kierownik studiów: Dr inż. Dorota Markowska, Dr hab. inż. Adam S. Markowski
Czas trwania: 2 semestry.    Łącznie 250 godzin zajęć.
Cel studium:

Celem Studiów jest wykształcenie kadry w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w obszarze zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. Przewiduje się, że absolwenci Studiów będą w stanie wykonać analizy ryzyka dla instalacji chemicznych i procesowych, a na tej podstawie proponować
lub ocenić odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Zasadniczą umiejętnością uzyskiwaną w czasie Studiów jest zdolność do wykonania analiz bezpieczeństwa w zastosowaniu do programu zapobiegania poważnym awariom, raportu o bezpieczeństwie, planu operacyjno-ratowniczego, dokumentu o zabezpieczeniu przeciwwybuchowym wymaganych przez odpowiednie przepisy branżowe.
Nowy zaktualizowany program obejmuje zagadnienia PRZEMYSŁU 4.0 w zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem.

Uczestnicy: Kadra z dużych zakładów chemicznych, inżynierowie pracujący w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służby bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektanci z biur projektów, przedstawiciele administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentanci uczelni akademickich.
Minimum wykształcenia: Magister, magister inżynier, inżynier lub licencjat
Liczba uczestników: Maksymalnie 30 osób (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia)
Sposób prowadzenia zajęć: Wykłady (ok. 50% czasu), ćwiczenia komputerowe lub obliczeniowe oraz ćwiczenia praktyczne w zakładach chemicznych. Obowiązuje praca końcowa dotycząca opracowania raportu bezpieczeństwa dla wybranych przez uczestników instalacji chemicznych i jej obrona.
Materiały dydaktyczne: W programie wykorzystuje się najnowsze materiały dydaktyczne obejmujące nowoczesne oprogramowanie. Dysponujemy również unikalnym zbiorem książek i czasopism z zakresu bezpieczeństwa procesowego.
Materiały Studium: Wszyscy Uczestnicy otrzymują materiały wykładowe
Koszty uczestnictwa: 7500 zł (bez kosztów pobytu)
System prowadzenia zajęć:

6 zjazdów tygodniowych, w tym 1 w zakładzie chemicznym

(Przeprowadzone stacjonarnie, jesli warunki pandemiczne pozwolą) 

Rozpoczęcie  Luty 2024
Terminy zjazdów:

Zjazd I

5-9 lutego 2024

Zjazd II

11-15 marca 2024

Zjazd III

8-12 kwietnia 2024

Zjazd IV

13-17 maja 2024

Zjazd V

10-14 czerwca 2024

Zjazd VI

9-13 września 2024 (warsztaty)

Prace końcowe

Oddanie - listopad 2024

Obrona - grudzień 2024

Wręczenie świadectw - styczeń 2025

Zjazdy I-V odbywać się będą w Politechnice Łódzkiej lub online 

Zjazd VI (warsztaty) planowany w przemyśle

 

UWAGA! Terminy zjazdów zostaną potwierdzone po zamknięciu rekrutacji!

Zagadnienia organizacyjne i socjalno - bytowe: Zajęcia odbywają się w salach wykładowych i ćwiczeniowych Wydziału (pałacyk), wyposażonych w nowoczesny sprzęt audio-wizualny i wyjątkowe warunki socjalne. Organizatorzy pomagają w organizacji pobytu, zwykle w bazach hotelowych Politechniki Łódzkiej, po umiarkowanych kosztach. 
Liczba absolwentów: 769  (od 1996 roku).
Szczegółowy program XXIV edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych
Blok przedmiotów Moduł / nazwa przedmiotu Liczba godzin
  Wykłady Ćwiczenia Razem ECTS
Przedmioty podstawowe Moduł 1. Zarządzanie informacją bezpieczeństwa procesowego 10 10 20 2
Źródła informacji 4 4 8 1
Prawa i standardy bezpieczeństwa 5 5 10 0
Programy komputerowe 2 4 6 1
Moduł 2. Podstawy fizykochemiczne zagrożeń 18 8 26 3
Właściwości substancji chemicznych, toksykologia 5 5 10 1
Operacje jednostkowe w przemyśle z udziałem substancji niebezpiecznych 5 3 8 1
Zagrożenia NAT - TECH 3 0 3 0
Zagrożenia elektryczne (el. statyczna, kompatybilność elektromagnetyczna) 5 0 5 1
Moduł 3. Podstawy Niezawodności 10 4 14 2
Teoria prawodpodobieństwa 5 3 8 1
Podstawy inżynierii niezawodności 5 3 8 1
Wprowadzenie do inżynierii odporności 2 0 2 0
Przedmioty kierunkowe Moduł 4. Analiza ryzyka procesowego 28 32 60 8
Przypadki studialne i zagrożenia chemiczne 8 4 12 1
Metody identyfikacji zagrożeń 4 8 12 2
Scenariusze awaryjne i prawdopodobieństwo ich występowania (QRA, AWZ) 5 5 10 1
Analiza efektów fizycznych i skutków 4 10 14 2
Ocena ryzyka w atmosferach wybuchowych 4 5 9 1
Ocena ryzyka dla obiektów infrastruktury krytycznej 3 0 3 1
Moduł 5. Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem 15 8 23 3
Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz komunikacja ryzyka 5 5 10 1
Kryteria akceptacji i ocena ryzyka 5 3 8 1
Bezpieczeństwo procesowe a składka ubezpieczeniowa 2 0 2 0
Ochrona obiektów dużego/zwiększonego ryzyka oraz infrastruktury krytycznej 3 0 3 1
Moduł 6. Inżynieria bezpieczeństwa procesowego 22 5 27 3
Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego 5 5 10 2
Bezpieczeństwo funkcjonalne 4 0 4 1
Metody i systemy ograniczenia skutków poważnych awarii 4 0 4 1
Ratownictwo techniczne i chemiczne 5 0 5 1
Metody ochrony obiektów przemysłowych 4 0 4 0
Przedmioty metodyczne i praktyczne Moduł 7. Ćwiczenia warsztatowe i dokumentacja 5 41 46 4
Metodyka wykonania PZA, RoB, WOPR i DoZW 6 6 12 1
Ćwiczenia warsztatowe w przemyśle 0 40 40 1
Seminarium dyplomowe 0 20 20 1
Praca dyplomowa (praca własna) 0 20 20 1
  Moduł 8. 
Bezpieczeństwo procesowe 4.0
10 4 14 2
Liczba godzin 114 136 250 30
*Zastrzega się korekty programu dotyczące wykładowców, liczby godzin lub samych przedmiotów.
Adres:

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź,  Wólczańska 213


Informacje i zgłoszenia: 
mgr inż. Anna Aulak
tel: 42 631 37 43, 604 971 008
e-mail: anna.aulak@p.lodz.pl

 

Strona dziala - zabbix