Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Planowane rozpoczęcie studiów - semestr zimowy rok akad. 2023/2024

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Barbara Kozłowska

Image
dr Barbara Kozłowska

 

zaprasza na:

STUDIA PODYPLOMOWE
"Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi"

UWAGA!

Prowadzimy rekrutację na VII edycję Studiów Podyplomowych

Planowane rozpoczęcie studiów - semestr zimowy rok akad. 2023/2024

Formularze zgłoszeniowe w zakładce Pliki do pobrania !


STUDIA PODYPLOMOWE przeznaczone są dla:
- przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych,
- przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej,
- absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.
 
W sześciu edycjach wzięło udział ponad 120 słuchaczy reprezentujących m.in. Urząd Miasta Łodzi, MPO Sp. z o.o. w Łodzi, WFOŚiGW w Łodzi, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. z Łowicza obecnie Pre-Zero Sp. z.o.o., Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „BZURA”, UG Bełchatów, UM Bełchatów, UG Dobroszyce, UG Grudziądz, UG Radomsko, UG Zapolice, UG Paradyż, UG Sieradz, UG Sulmierzyce, UM Głowno, UM Wieluń, UM Żyrardów, UG Ujazd, UG Krzyżanów, UM Łuków, UM Pruszków, UG Bielawy, UMiG Pleszew, UM Turek, UM Otwock, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Eko Region Bełchatów, Chemeko-System sp. z o.o. we Wrocławiu, MPGK Zduńska Wola, Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., POM EKO SERWIS Sp. z o.o. Kutno, Remondis – Łódź, Alba MPGK, PUK CORIMP Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PGKiM Turek, PUHP Białystok, PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu, ZUOK „Orli Staw”, SITA Zachód S. z o.o., Wielkopolski Oddział w Poznaniu, ZUK Krośniewice, ZGO Pukinin, PGO Radomsko, PGK Sp. z o.o. Słupsk, ZGO Sp. z o.o. Jarocin, MZGOK Konin,  ZUO Sp. z o.o. Elbląg, Eneris Surowce SA Tomaszów Maz., Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Pleszew, Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., SANEPID Ostrów Wlkp., Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  Piotrków Tryb., Koneckie Zakłady Odlewnicze SA w Końskich, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. oraz wiele osób zgłoszonych prywatnie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.
 
W dniu 1 lipca 2011 r. została nowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie przekazując „władztwo” na odpadami komunalnymi gminie. Nowe uregulowania prawne zmieniają całkowicie system gospodarki  odpadami komunalnymi, co powoduje konieczność przygotowania kadr administracji samorządowej oraz przedstawicieli firm do funkcjonowania w nowym systemie.
Program studiów jest systematycznie uaktualniany.
 
PROGRAM Studiów Podyplomowych jest realizowany przez najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego, procedur zamówień publicznych, pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, do których należą:

 

•    dr inż. Barbara Kozłowska – specjalista od spraw zarządzania gospodarką odpadami, Politechnika Łódzka,
•    prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – specjalista od procesów termicznych unieszkodliwiania odpadów, Politechnika Łódzka,
•    prof. dr Marek Górski – specjalista ds. prawa ochrony środowiska i prawa odpadowego, Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
•    dr hab. inż. Sławomir Kuberski prof. PŁ – specjalista od zagrożeń chemicznych, Politechnika Łódzka,
•    dr Dorota Sikora-Fernandez – specjalista z zakresu zarządzania regionem, Katedra Zarządzania  Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki,
•    dr Katarzyna Żykwińska-Rouba – specjalista ds. systemów wspomagania decyzji, Politechnika Łódzka,
•    mgr inż. Grzegorz Jegier – doradca gospodarczy, specjalista z zakresu organizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
•    mgr Anna Specht-Schampera – radca prawny, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. we Wrocławiu, specjalista w zakresie procedur zamówień   publicznych,
•    mgr inż. Sabina Kowalska – specjalista z zakresu zarządzania gospodarką odpadami, właściciel firmy „Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy”,
•    mgr inż. Piotr Szewczyk – specjalista z zakresu inwestycji i eksploatacji w gospodarce odpadami. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Przewodniczący Rady RIPOK,
•    mgr Karol Kaliński – kierownik stacji przeładunkowej w Sieradzu i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonujących w ramach Związku Międzygminnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu,
•    mgr inż. Jakub Tyczkowski – prezes Organizacji Odzysku „Rekopol”,
•    mgr inż. Jarosław Roliński – Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
•    dr inż. Monika Malicka - specjalista od postępowania z odpadami niebezpiecznymi, właściciel firmy MALEX w Zgierzu,
•    mgr Piotr Maks – były Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

      
Dysponujemy doskonale wyposażonymi salami wykładowymi i ćwiczeniowymi oraz wyjątkowymi warunkami socjalnymi.
 
Studia organizowane są w trybie stacjonarnym, co daje możliwość słuchaczom wymianę poglądów z wykładowcami i między sobą.


ZAJĘCIA: 250 godzin, 2 semestry, zjazdy w systemie wieczorowym (piątek 16.00-19.45, sobota 9.00-16.00)
Zjazdy odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Jeśli wynika to z kalendarza świąt mogą być trzy zjazdy (po uzgadnieniu ze słuchaczami).

W ramach studiów organizowane są dwa wyjazdy studyjne – jednodniowy oraz kilkudniowy do wiodących instalacji komunalnych w Polsce.


ABSOLWENCI Studiów Podyplomowych uzyskują / aktualizują wiedzę z zakresu:


- przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
- finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,
- organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
- analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,
- organizacji przetargów publicznych,
- procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

KOSZT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:      całkowity koszt wynosi 5000 zł

Możliwość płatności jednorazowo, w dwóch lub czterech ratach - po zawarciu umowy ze słuchaczem.
 

WARUNEK PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

- ukończone studia wyższe (inż., lic., mgr, mgr inż.)
 

 Wymagane dokumenty

- odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia Studiów Wyższych,

- ewentualna zgoda zakładu pracy,

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

 

ORGANIZATOR: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr inż. Barbara Kozłowska, e-mail: barbara.kozlowska@p.lodz.pl , tel. 42 6313778

Sekretariat
mgr inż. Anna Aulak, e-mail: anna.aulak@p.lodz.pl , tel. 42 6313743, 604 971 008

Program Studiów Podyplomowych " Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi "
rok akad. 2023/2024

Moduł / nazwa przedmiotu

 

Liczba godzin

Wykłady

Seminarium
/projekt

Razem

ECTS

Moduł 1. Aspekty prawne gospodarowania odpadami 

20

12

32

4

Ustawa o odpadach i inne ustawy „odpadowe”

6

4

10

1

Obowiązki gminy wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

6

4

10

1

Zmiany systemowe w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

8

4

12

2

Moduł  2. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego

17

15

32

4

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

10

10

20

2

Metody wspomagania podejmowania decyzji w samorządach terytorialnych 

7

5

12

2

Moduł  3. Planowanie i wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce komunalnej

36

36

72

7

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych gospodarki komunalnej

14

18

32

3

Procedury zamówień publicznych w procesie zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi

14

18

32

3

Ryzyko w działalności gospodarczej

8

0

8

1

Moduł  4. Organizowanie gospodarki odpadami komunalnymi (w tym aspekty techniczno- technologiczne w gospodarce odpadami komunalnymi)

50

54

104

10

Metody gromadzenia, zbiórki, transportu i segregacji odpadów

20

22

42

4

Procesy biologiczne w zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadów

10

8

18

2

Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów

10

8

18

2

Zagrożenia powodowane przez odpady i metody ich ograniczania

8

0

8

1

Zajęcia terenowe - wizyty studyjne

0

16

16

1

Moduł  5. Seminarium dyolomowe

0

10

10

1

Praca Końcowa (praca własna)

0 0 0 4

Razem

122

128 250 30
         


 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń oraz obrona pracy dyplomowej

Strona dziala - zabbix