Egzamin kompetencyjny w świetle regulaminu studiów

Rozdział 4 § 14 ust. 6 Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się programu studiów. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 41 ust. 11 regulaminu.

Rozdział 4 § 16 ust. 3 Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.

Rozdział 4 § 16 ust. 4 (…) Harmonogram w zakresie egzaminu kompetencyjnego musi zawierać co najmniej trzy terminy egzaminu kompetencyjnego w semestrze i jest ogłaszany przez Prodziekana nie później niż dwa tygodnie przed pierwszym terminem. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych Uczelni, w trybie określonym przez prowadzącego zajęcia przedmiot a w przypadku egzaminu kompetencyjnego w trybie określonym przez Prodziekana. Korzystanie przez studenta z terminów egzaminów następuje zgodnie z limitami opisanymi w ust. 2 i ust. 3.
Rozdział 13 § 50 ust. 11  Podstawą do obliczania wyniku studiów są: 
1)      średnia ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, średnia obliczana jest jako średnia ważona zgodnie z § 18 ust. 5. z wyłączeniem: ocen 2,0 (dwa), oceny z egzaminu kompetencyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 6 i przedmiotów zaliczanych na ocenę „zal”; średnia ocen zaokrąglana jest i ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
2)      pozytywna ocena pracy dyplomowej; 
3)      pozytywna ocena obrony pracy dyplomowej; 
4)      ostateczny liczbowy wynik studiów stanowi sumę
     a)    0,6 oceny wymienionej pkt 1 powyżej, 
     b)    0,2 oceny z egzaminu kompetencyjnego
     c)    po 0,1 z każdej z ocen wymienionych w pkt 2 i 3 powyżej. 
Ostateczny liczbowy wynik studiów zaokrąglany jest i ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Egzamin kompetencyjny w karcie przedmiotu
 

Karta przedmiotu Egzamin kompetencyjny dostępne dla poszczególnych kierunków na https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?l=pl&obecnaWersja=false
Analizując kartę przedmiotu

  • Wymagania wstępne - uzyskanie wszystkich zaliczeń z wcześniejszych semestrów niż dyplomowy.
  • Przedmiotowe efekty uczenia się - student jest w stanie potwierdzić osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się określonych dla kierunku studiów, które można znaleźć:

dla inżynierii środowiska na: program


dla inżynierii chemicznej i biochemicznej na: program


 

  • Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się - przedmiotowe efekty uczenia się weryfikowane są w trakcie egzaminu przeprowadzanego przez komisję – szczegółowe informacje w Regulaminie Egzaminu Kompetencyjnego.

  • Formy i warunki zaliczenia przedmiotu - egzamin ustny z możliwością uzupełnienia o formę pisemną - szczegółowe informacje w Regulaminie Egzaminu Kompetencyjnego.

Strona dziala - zabbix