Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

KATEDRA INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA PRACY K91

Kierownik: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

OBSZARY BADAWCZE KATEDRY 

I. BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE, POŻAROWE, BHP 

 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem procesowym
 • Dynamiczne zarządzanie ryzykiem w instalacjach procesowych
 • Analiza i ocena ryzyka w procesach jednostkowych w których występuje na stałe lub okresowo mieszanina wybuchowa - ATEX
 • Metodyka i narzędzia dla oceny ryzyka procesowego i wybuchowego
 • Modelowanie dyspersji gazów toksycznych, pożarów, wybuchów
 • Analiza termiczna (TGA, DSC itp.)
 • Badania emisji gazowych produktów dekompozycji ciał stałych
 • Analizy materiałów łatwopalnych oraz substancji wysokoenergetycznych
 • Badania mieszanin o własnościach potencjalnie wybuchowych na bazie saletry amonowej oraz tworzyw sztucznych używanych do pakowania nawozów i konstrukcji budynków magazynowych oraz w przewozie tych materiałów
 • Bezpieczeństwo technik wytwarzania, magazynowania i transportu paliwa wodorowego
 • Mieszaniny pirotechniczne
 • Dedykowanie strategie ewakuacyjne od typu budynku i specyfiki przebywającej w niej populacji
 • Gaśnicze systemy mgłowe i mgły hybrydowej

II. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych oraz osadów ściekowych
 • Odpady niebezpieczne i skażenia środowiska
 • Techniki utylizacji balastów ze składowisk odpadów z odzyskiem paliw gazowych. Frakcjonowanie uzyskanych paliw
 • Analiza paliw stałych: biomasa, osady ściekowe pod kątem zastosowania jako paliwa, biowęgla jako nośników pierwiastka C oraz węgla aktywnego
 • Zaawansowane technologie usuwania zanieczyszczeń
 • Modelowanie i optymalizacja złożonych systemów techno-ekonomicznych

III. ENERGETYKA

 • Suszenie parą przegrzaną
 • Wyznaczanie współczynników materiałowych materiałów suszonych
  w procesie suszenia konwekcyjnego oraz suszenia parą przegrzaną
 • Kogeneracja układów suszarniczych z odzyskiem energii
 • Piroliza i zgazowanie biomasy i odpadów stałych
 • Termiczno-chemiczna konwersja paliw stałych - toryfikacja, w tym toryfikacja biomasy drzewnej, toryfikacja biomasy pochodzenia rolniczego, toryfikacja biomasy z upraw celowych (roślin energetycznych) i odpadów z oczyszczalni ścieków
 • Współspalanie toryfikatów z węglem, wytwarzanie toryfikatów jako biopaliw, produkcja z wykorzystaniem pary przegrzanej biowęgla jako dodatku do nawozów organicznych, produkcja węgla aktywnego
 • Analizy elementarne i techniczne paliw stałych (wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowych)
 • Analiza termograwimetryczna, wyznaczanie energii aktywacji i współczynników kinetyki procesów termo-chemicznych

POSIADANA APARATURA BADAWCZA 

 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Sirius 3500 (Netsch)
 • Thermal Screening Unit TSu (Hell)
 • Reaktor kalorymetryczny APTAC 264 (Netsch)
 • Chromatografy gazowe GC Clarus 690 PE (Perkin Elmer)
 • Termograwimetr TG209 F3 (Netsch) 
 • Instalacja półtechniczna do toryfikacji biomasy w parze przegrzanej (PŁ) 
 • Sektrofotometr UV/Vis DR 3900 (Langer)  
 • Analizator makroelementów CHNSOCl vario MACRO cube (Elementar) 
 • Spektrofotometr UV/Vis V530 (Jasco) 
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 200 do badanie materiałów wysoko energetycznych (Netsch)  
 • Laboratoryjny tunel suszarniczy (PŁ) 
 • Laboratoryjna suszarka na parę przegrzaną (PŁ) 

WYKAZ SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA

 • PHAST
 • SAFETI
 • PHAST 3D Explosion
 • AWZ, exAWZ, exSysAWZ
 • CHETAH, Version 10.0

  OFERTA DLA PRZEMYSŁU I JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

  I. BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

  • Analiza i ocena ryzyka dla instalacji procesowej
  • Analizy HAZOP, HAZID, PHA, FMEA, FTA, ETA, BTA, LOPA
  • Opracowanie dokumentów dla zakładów o dużym ryzyku (ZDR) oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowe (ZZR) – wynikających
   z wdrażania Dyrektywy SEVESO III
  • Modelowanie dyspersji chmur toksycznych substancji, pożarów, wybuchów
   i efektów domina dla instalacji chemicznych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania PHAST, SAFETI, PHAST 3D
  • Wyznaczanie zasięgów stref odziaływania poważnej awarii przemysłowej zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania bezpiecznej odległości z dnia 3 stycznia 2018 roku
  • Opracowanie dokumentów: Ocena Zagrożenia Wybuchem, Analiza Ryzyka Wybuchowego, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
  • Opracowanie operatów przeciwpożarowych
  • Badanie stabilności termicznej substancji przy pomocy urządzeń APTAC, TSU, DSC
  • Badanie reakcji chemicznych w normalnych warunkach operacyjnych oraz utraty kontroli termicznej nad przebiegiem reakcji
  • Szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem procesowym i wybuchowym
  • Szkolenie z obsługi oprogramowania AWZ, exAWZ
  • Studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych

  II. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  • Oceny oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne,
  • Wnioski o wydanie:
   • pozwoleń zintegrowanych
   • pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   • pozwoleń na zbieranie i wytwarzanie odpadów
   • pozwoleń wodnoprawych
   • zezwoleń na przetwarzanie odpadów
  • Ekspertyzy z zakresu inżynierii i ochrony środowiska
  • Programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami
  • Opracowania dotyczące wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów
  • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z EMAS czy ISO 14001
  • Opracowania związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego
  • Studia podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi

    
   KONTAKT
   Politechnika Łódzka
   Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
   Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
   ul. Wólczańska 213
   90-924 Łódź
   Polska

   tel.: +48 42 631-37-95
   e-mail: grzegorz.wielgosinski@p.lodz.pl

   Strona dziala - zabbix