Przepisy - przewody doktorskie

1. Przepisy dla doktorantów WIPOŚ, którzy mieli wszczęte przewody przed dn. 01.10.2019 (Uchwała Nr 103/2023 Senatu PŁ)
Datą graniczną zamknięcia przewodu doktorskiego wszczętego na starych zasadach jest dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Doktorant wraz z przygotowaną rozprawą doktorską (wersja draft) składa podanie do Kierownika Dyscypliny Inżynieria Chemiczna -  prof. dr hab. inż. Hanny Kierzkowskiej-Pawlak - z prośbą o wyznaczenie terminu seminarium (tzw. próbnej obrony).
2. Seminarium z udziałem Rady Dyscypliny i pracowników z dyscypliny inżynierii chemicznej – próbna obrona doktoranta (czas wystąpienia 15-20 min.)
3. Złożenie przez doktoranta do mgr Wandy Ignatowskiej:
• rozprawy doktorskiej (wersja papierowa 1 egz. - ostateczna wersja rozprawy oraz wersja elektroniczna - do 5 MB)
• streszczenia pracy w języku polskim i angielskim (wersja elektroniczna)
• 
załącznika nr 2 z wykazem opublikowanych prac (forma skanu z podpisem lub oryginał pisma)
4.
Podanie promotora skierowane do Kierownika Dyscypliny Inżynieria Chemiczna, dotyczące wyznaczenia 2 recenzentów oraz powołania 9-osobowej komisji przewodu doktorskiego (w skład komisji wchodzi 2 proponowanych recenzentów oraz promotor).
5. Rada Dyscypliny Inżynierii Chemicznej rekomenduje propozycję 2 recenzentów oraz składu komisji przewodu doktorskiego i przekazuje tę propozycję do Rady ds. Stopni Naukowych, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.
6. Skierowanie rozprawy doktorskiej do recenzentów – termin przygotowania recenzji: maks. 2 miesiące.
W tym samym czasie promotor (-rzy) przygotowuje (-ą) opinię o pracy.
7. Doktorant, aby został dopuszczony do obrony, musi mieć zdane wszystkie egzaminy doktorskie najpóźniej przed posiedzeniem komisji przewodu doktorskiego, która rekomenduje dopuszczenie do obrony (pkt. 8).
8. Komisja przewodu doktorskiego, po zapoznaniu się z kompletem recenzji, zbiera się na posiedzeniu, na którym rekomenduje dopuszczenie do obrony doktorskiej i proponuje termin obrony, nie wcześniej niż 10 dni przed udostępnieniem rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami w czytelni Biblioteki Politechniki Łódzkiej
9. Po zakończeniu publicznej obrony komisja przewodu doktorskiego, na posiedzeniu niejawnym, zwykłą większością głosów (w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym), podejmuje decyzję w sprawie rekomendacji nadania lub odmowy nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
10. Rada ds. Stopni Naukowych podejmuje uchwałę (na podstawie rekomendacji komisji przewodu doktorskiego) w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora.


Egzaminy (z języka obcego, ekonomii/filozofii oraz inżynierii chemicznej) zdawane są na dotychczasowych zasadach z udziałem komisji przewodu doktorskiego:

1. nowożytny język obcy – komisja 3 osobowa : przewodniczący komisji przewodu doktorskiego, lektor,  promotor (ewentualnie inna osoba z komisji przewodu doktorskiego). Kandydat, który przedstawi certyfikat w Centrum Językowym PŁ, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 roku – Dz. U. Nr 204, poz. 1200; zał. nr 1 do Rozporządzenia).

2. ekonomia/filozofia – komisja 3 osobowa: przewodniczący komisji przewodu doktorskiego, egzaminator (prof. Krasławski – ekonomia; prof. Kaniowski – filozofia),  promotor (ewentualnie inna osoba z komisji przewodu doktorskiego)

3. dyscyplina podstawowa (inżynieria chemiczna) - 4 osobowa komisja egzaminacyjna: przewodniczący komisji przewodu doktorskiego, promotor i 2 osoby ze składu komisji przewodu doktorskiego.

Terminy egzaminów ustalane są w porozumieniu z  przewodniczącym komisji przewodu doktorskiego oraz pozostałymi członkami (w tym celu proszę o kontakt z mgr Wandą Ignatowską - tel. (42) 631-37-01).

2. Przepisy przejściowe dla doktorantów WIPOŚ, którzy nie mieli wszczętych przewodów przed dn. 01.10.2019 (
Uchwała Nr 103/2023 Senatu PŁ)

Tryb powoływania promotora/promotorów oraz w dalszej kolejności - składania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 

Zgodnie z §28 Uchwały nr 21/2021 Senatu PŁ:
1. Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach ustalonych w Ustawie, składają do właściwej Rady do spraw Stopni  Naukowych  za  pośrednictwem  Rady  Dyscypliny  Inżynieria Chemiczna, 
wniosek  o  wyznaczenie promotora/ promotora pomocniczego (zał. 5).
2. Po wyznaczeniu promotora/ promotora pomocniczego (z chwilą przygotowania rozprawy doktorskiej) kandydaci składają 
wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (zał. 2) wraz  z  następującymi dokumentami:
     1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu:
    a) stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego albo
    b) stwierdzającego ukończenie studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem okoliczności uzasadniających wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego w trybie przewidzianym w art. 186 ust. 2 Ustawy;
  2) Kandydat przedstawia podpisane przez kierownika studiów zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów doktoranckich zgodnie z programem umożliwiającym uzyskanie efektów uczenia się kandydata dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
     3) wykaz opublikowanych prac naukowych, który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;
     4) rozprawę doktorską w wersji papierowej oraz elektronicznej (wersja pdf udostępniona w usłudze chmurowej lub nośniku pendrive) wraz z oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej z wersją drukowaną, które stanowią 
załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały;
    5) oświadczenie antyplagiatowe (całość rozporządzenia w załącznikach na dole strony)
     6) pozytywną opinię promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego o rozprawie doktorskiej;
     7) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a w przypadku rozprawy przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
3. Doktorant składa podanie do Kierownika Dyscypliny Inżynieria Chemiczna z prośbą o wyznaczenie terminu seminarium (tzw. próbnej obrony).
4. Seminarium z udziałem Rady Dyscypliny i pracowników z dyscypliny inżynieria chemiczna – próbna obrona doktoranta (czas wystąpienia 15-20 min.)
5.
Rada Dyscypliny Inżynierii Chemicznej rekomenduje propozycję 3 recenzentów oraz składu komisji przewodu doktorskiego i przekazuje tę propozycję do Rady ds. Stopni Naukowych, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.
6. Skierowanie rozprawy doktorskiej do recenzentów – termin przygotowania recenzji: maks. 2 miesiące.
7. Komisja przewodu doktorskiego, po zapoznaniu się z kompletem recenzji, zbiera się na posiedzeniu, na którym rekomenduje dopuszczenie do obrony doktorskiej i proponuje termin obrony, nie wcześniej niż 31 dni (przed przekazaniem przez administrację wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej wraz z jej streszczeniem i recenzjami do Działu Nauki, a wersją papierową do Biblioteki Politechniki Łódzkiej).
 8. Po zakończeniu publicznej obrony, komisja przewodu doktorskiego – na posiedzeniu niejawnym, zwykłą większością głosów (w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym), podejmuje decyzję w sprawie rekomendacji nadania lub odmowy nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
9. Rada ds. Stopni Naukowych podejmuje uchwałę (na podstawie rekomendacji komisji przewodu doktorskiego) w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora.


3. Nowi doktoranci ISD PŁ (szczegółowe przepisy określone są w
Uchwale Nr 103/2023 Senatu PŁ)

Po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora (wraz z wymaganymi załącznikami), doktorant składa podanie do Kierownika Dyscypliny Inżynieria Chemiczna z prośbą o wyznaczenie terminu seminarium (tzw. próbnej obrony). Po seminarium z udziałem Rady Dyscypliny i pracowników z dyscypliny inżynieria chemiczna (próbna obrona doktoranta; czas wystąpienia 10-15 min.), Rada Dyscypliny rekomenduje propozycję 3 recenzentów oraz składu komisji doktorskiej i przekazuje tę propozycję do Rady ds. Stopni Naukowych, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.

Zarządzenie nr 40/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym lub hybrydowym.

 

Strona dziala - zabbix