Przyjazdy w ramach Erasmus+ informacja dla nauczycieli

Oferta mobilności dla studentów z zagranicy - informacja dla nauczycieli akademickich WIPOS

Erasmus+ pozwala studentom z zagranicy na spędzenie na naszym Wydziale od 2 do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów lub po zakończeniu studiów w ramach trzech rodzajów aktywności (rysunek poniżej).

Image
przyjazdy w ramach Erasmus+

 

Poniżej przedstawiono krótkie opisy poszczególnych aktywności.

 

Image
 Poniżej przedstawiono krótkie opisy poszczególnych aktywności.

 

 

Final Project jest realizowany jako przedmiot  w czasie pobytu studenta w , nie skutkuje wydaniem dyplomu PŁ. Można go porównać do skróconej pracy inżynierskiej tj. zawiera wstęp literaturowy oraz część badawczą, student przygotowuje raport ok. 20-30 stron, w zależności od tematyki. Na zakończenie należy zorganizować obronę, na której jest obecny recenzent i opiekun – student prezentuje projekt a potem odpowiada na pytania. Zarówno opiekun jak i recenzent nie muszą być pracownikami samodzielnymi.


Szczegółowe informacje w załączniku Procedura realizacji FP [link]


Osoba zainteresowana opieką nad projektem FP powinna zgłosić obszar badawczy do wydziałowego koordynatora Erasmus+ dr hab. inż. Doroty Brzezińskiej, prof. uczelni (dorota.brzezinska@p.lodz.pl).

 

1. Opiekun zgłasza obszary badawcze, które umieszczone są w ofercie FP naszego Wydziału.

2. Studenci wybierają projekt z obszaru badawczego na platformie CWM. Zgodnego z kierunku swoich zainteresowań i wymagań uczelni macierzystej.

3. Po przyjeździe kontaktują się z koordynatorem wydziałowym - dr hab. inż. Dorotą Brzezińska, prof. uczelni, która na podstawie zainteresowań studenta kontaktuje go z opiekunem projektu.


Szczegóły ustalane są pomiędzy studentem, opiekunem i opiekunem naukowym ze strony uczelni macierzystej studenta (kontakt z uczelnią macierzysta po stronie studenta).

Jeśli Wydział współpracuje bliżej z konkretną uczelnią zagraniczną, opiekun projektu może zostać ustalony wcześniej – z ominięciem wyboru opiekuna na początku semestru.

 

FP może być realizowany na studiach SI i SII, rozliczenie godzinowe odpowiednio 10h i 15h + dodatek językowy. W semestrze zimowym 2019/2020, ze względu na dużą liczbą zainteresowanych studentów, Rektor wyraził zgodę o niewliczanie godzin do pensum osób ze zniżkami ze względu na pełnione funkcje i udział w projektach – szczegóły w załączniku, Pismo Additional Courses zima 2019  [link], nie ma jeszcze pisma dotyczącego semestru letniego 2019/20.

 

Image
Research Project

Research Project jest realizowany jako przedmiot w czasie pobytu studenta w PŁ, nie skutkuje wydaniem dyplomu PŁ. Jest to specyficzna forma wymiany, ponieważ do tej pory najczęściej była realizowana przez studentów konkretnej uczelni zagranicznej, z którą PŁ współpracuje (np. Wydział Chemiczny z Uniwersytetem w Palermo).


Szczegółowe informacje w załączniku Individual project [link].

 

Studenci otrzymują do 30ECTS a opiekun do 25h.

Część badawcza powinna być bardziej rozbudowana niż w przypadku FP, student na zakończenie tworzy raport, który zostaje oceniony przez opiekuna. Projekt trwa cały semestr. Studenci biorący udział w tego typu projekcie wykazywani są jako studenci i otrzymują legitymację studencką PŁ.

Osoba zainteresowana opieką nad projektem RP powinna zgłosić obszar badawczy do wydziałowego koordynatora Erasmus+ dr inż. Barbary Kozłowskiej, uniwersalna karta przedmiot  [link].


Podobnie jak w przypadku FP, jeżeli Wydział współpracuje bliżej z konkretną uczelnią zagraniczną i pragnie włączyć jej studentów do swoich prac badawczych w ramach Research Project można pominąć procedurę wyboru tematyki praktyk. W takim wypadku należy kontaktować się z Panem Krzysztofem Podstawkiem (krzysztof.podstawek@p.lodz.pl).

 

Image
Traineeship Praktyki studenckie

 

Traineeship Praktyki studenckie -  procedura realizacji praktyk i rozliczenia godzinowego w załączniku Zasady rekrutacji studentów zagranicznych na praktyki w PŁ [link]

 

Praktykanci nie są studentami PŁ, nie otrzymują legitymacji. Zakres praktyk określany jest w Learning Agreement for Traineeship [link], który jest ustalany pomiędzy opiekunem ze strony PŁ, studentem i jego uczelnią macierzystą.

 

Ofertę praktyk (obszary badawcze) należy przygotować zgonie z załącznikiem TRAINEESHIP OFFER [linki przesłać do p. Ewy Jarzębowskiej (ewa.jarzebowska@p.lodz.pl), która umieści go na bardzo popularnym wśród studentów koncie erasmusintern.org.

W ramach praktyk:

  • Student może brać udział w realizacji wszelkich prac badawczych
  • Student może realizować badania do pracy dyplomowej (opis poniżej).

 

W ramach praktyki możliwa jest realizacja pracy dyplomowej po uzgodnieniu tematu i planu pracy z uczelnią macierzystą studenta. Student broni wtedy pracę na macierzystej uczelni i ma dwóch promotorów: ze strony WIPOS PŁ i macierzystej uczelni. Taka praktyka trwa 6 miesięcy i zapewnia uzyskanie 30 ECTS.

 

W formularzu Learning Agreement Student Mobility for Traineeships, pole Before the mobility należy podać:

  • Traineeship title: Master Thesis
  • Detailed programme of the traineeship (z podziałem na miesiące)
  • Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes)
  • Monitoring plan
  • Evaluation plan
  • Give a grade based on: Traineeship certificate ☐ Final report ☐ Interview ☐   ( tym przypadku "Final report" ma formę pracy magisterskiej).

W przypadku praktyk trwających od 3 do 5 miesięcy opiekun otrzymuje 15h, powyżej 5 miesięcy 25h.
 

Podobnie jak w przypadku FP, jeżeli Wydział współpracuje bliżej z konkretną uczelnią zagraniczną i pragnie włączyć jej studentów do swoich prac badawczych w ramach praktyk można pominąć procedurę wyboru tematyki praktyk. W takim wypadku należy kontaktować się z Panią Ewą Jarzębowską.

Strona dziala - zabbix