Egzamin dyplomowy- wykaz dokumentów składanych przez studenta w dziekanacie (najpóźniej 14 dni przed planowaną datą obrony)

Zgodnie z KOMUNIKATEM Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ujednolicenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze dyplomowania na studiach I i II stopnia w Politechnice Łódzkiej w procesie dyplomowanie obowiązują dokumenty wymienione w komunikacie:
 

Dokumenty składane przez dyplomanta w Dziekanacie

1.

PODANIE DO DZIEKANA O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Wygenerowane i wydrukowane z panelu dyplomanta (JSA)

2.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU LUB NIEWYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIACH LOSÓW ZAWODOWYCH absolwentów PŁ, wygenerowane i wydrukowane ze strony https://biurokarier.p.lodz.p

3.

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA I ORYGINALNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJ – wydrukowane z Panelu dyplomanta

4.

1 EGZEMPLARZ PRACY DYPLOMOWEJ DO AKT STUDENTA :

-przygotowany zgodnie z wymogami formalno-edycyjnymi dostępnymi na stronie Wydziału w zakładce Wytyczne do prac dyplomowych 

- wydrukowany z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta) dwustronnie, w kolorze

-oprawa miękka, przezroczysta z przodu z widoczną stroną tytułową,  spięta trwale w listwach

5.

POTWIERDZENIE UREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC UCZELNI - wewnętrzna karta obiegowa

6.

OPŁATY ZA DODATKOWE DOKUMENTY (poza pakietem A i B) - opłata wnoszona jest na indywidualne konto studenta widoczne na webdziekanacie

* za wydanie dodatkowego płatnego odpisu dyplomu w języku obcym (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) i/lub suplementu w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości 20 zł za każdy z w/w dokumentów zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 r.  w sprawie studiów

       7.

PODANIE O UMIESZCZENIE W SUPLEMENCIE DODATKOWYCH OSIĄGNIĘĆ

- dla osób zainteresowanych dostępne na stronie: www.webdziekanat.p.lodz.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje dodatkowe dla wszystkich

 1. Na egzamin dyplomowy student jest zobowiązany przynieść legitymację studencką. 
  W przypadku jej braku - oświadczenie o zagubieniu legitymacji, potwierdzone ogłoszeniem prasowym. Po zdaniu egzaminu dyplomowego student zwraca legitymację studencką sekretarzowi Komisji Egzaminu Dyplomowego (studenci studiów I stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do 31 października roku, w którym ukończyli studia). Uczelnia jest zobowiązana do wydania dyplomu ukończenia studiów w ciągu 30 dni od momentu złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Obecnie Uczelnia nie pobiera opłaty za wydanie dyplomu. Student może otrzymać 1 z 2 wariantów tzw. „kompletów” dokumentów:
  • „komplet A”
 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczonego do akt
  • „komplet B”
 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku angielskim i 1 odpis suplementu języku angielskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

 

Za wydanie dodatkowego odpisu oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z dn. 27.09.2018r. w sprawie studiów, w kwocie 20 zł. (dotyczy absolwentów od 1 października 2019r., wcześniejsi absolwenci według starych zasad).

Załączniki
Document

Strona dziala - zabbix