Egzamin dyplomowy- wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego
 
 
Dokumenty wymagane do złożenia w dziekanacie przed egzaminem dyplomowym w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowym terminem egzaminu dyplomowego:
 

1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie wraz z wersją elektroniczną pracy zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie Worda oraz pdf przymocowaną do okładki pracy i opisaną niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię  i nazwisko autora, nr albumu, temat pracy (praca inżynierska - twarda oprawa niebieska, praca magisterska - twarda oprawa czerwona).

Drugi egzemplarz pracy wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie Worda oraz pdf student przekazuje promotorowi

Trzeci egzemplarz pracy wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie Worda oraz pdf student przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

2. Oświadczenie o znajomości zasad kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym - załącznik nr 1
 
3. Oświadczenie studenta o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej – załącznik nr 2
 
4. Oświadczenie studenta o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym - załącznik nr 3

5.  Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej - załącznik nr 4 z "Procedury antyplagiatowej pracy dyplomowej"


6. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego  za pośrednictwem portalu dyplomanta w webdziekanacie

7. oświadczenie o śledzeniu losów absolwenta z portalu absolwenci.pl (dyplomanci nie zgłaszają się do Biura Karier)


UWAGA: Data elektronicznie wygenerowana na podaniu o dopuszczenie do obrony nie może być wcześniejsza niż daty uzyskanych wpisów oraz daty przyjęcia pracy dyplomowej przez promotora. Student może złożyć podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego dopiero po uzyskaniu wszystkich zaliczeń (w tym praktyk) oraz przyjęciu przez promotora pracy dyplomowej.
 
8. Internetowy wydruk ocen z Webdziekanatu, potwierdzający zaliczenie wszystkich przedmiotów - ostatnia karta!
 
9. Wewnętrzną kartę obiegową Wydziału - Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni dostępną tutaj: karta obiegowa

Informacje dodatkowe
 

 1. Na egzamin dyplomowy student jest zobowiązany przynieść legitymację studencką. 
  W przypadku jej braku - oświadczenie o zagubieniu legitymacji, potwierdzone ogłoszeniem prasowym. Po zdaniu egzaminu dyplomowego student zwraca legitymację studencką sekretarzowi Komisji Egzaminu Dyplomowego (studenci studiów I stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do 31 października roku, w którym ukończyli studia). Uczelnia jest zobowiązana do wydania dyplomu ukończenia studiów w ciągu 30 dni od momentu złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Obecnie Uczelnia nie pobiera opłaty za wydanie dyplomu. Student może otrzymać 1 z 2 wariantów tzw. „kompletów” dokumentów:
  • „komplet A”
 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczonego do akt
  • „komplet B”
 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku angielskim i 1 odpis suplementu języku angielskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

 

Za wydanie dodatkowego odpisu oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z dn. 27.09.2018r. w sprawie studiów, w kwocie 20 zł. (dotyczy absolwentów od 1 października 2019r., wcześniejsi absolwenci według starych zasad).

Załączniki