Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

Image
Recykling

Absolwent specjalności zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji, posiada specjalistyczną wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania systemu ochrony środowiska w Polsce, w tym regulacji prawnych dotyczących inżynierii i ochrony środowiska, obowiązujące zarówno w Polsce oraz UE.
Absolwent potrafi sporządzić prawem wymagane dokumentacje w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodo-ściekowej, gospodarki odpadami czy ochrony przed hałasem, a także przeglądy ekologiczne i raporty oceny oddziaływania na środowisko. Posiada wiedze pozwalającą na wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (ISO 14001 oraz EMAS).


Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach - jako specjaliści w zakresie ochrony środowiska (stanowisko często łączone z funkcją specjalisty ds. BHP), w administracji rządowej, samorządowej i specjalnej (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy gminy, inspektoraty ochrony środowiska, dyrekcje ochrony środowiska, fundusze ochrony środowiska itp.) jako specjaliści w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Wielu absolwentów może podjąć również działalność gospodarczą na własny rachunek prowadząc obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska (sporządzanie dokumentacji, pomiary, opłaty itp.).

Program studiów

Strona dziala - zabbix