Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 

Image
wieniec laurowy

Laur Innowacji 2017 Laur Innowacji dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy PŁ

Image
wieniec laurowy

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy - najlepszy program studiów w „konkursie na milion” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Image
Inżynieria bezpieczeństwa pracy


Autorski program kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej, służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr BHP dla potrzeb firm i instytucji państwa. Program studiów systematycznie dostosowywany jest do rosnących wymagań prawnych i standardów w zakresie BHP oraz oczekiwań społecznych.
Unikalne walory programu wynikają ze współdziałania czterech wydziałów PŁ:

  • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  • Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Współpraca kilku wydziałów PŁ w zakresie kształcenia gwarantuje kompleksowe i dogłębne zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie BHP. Unikalny program kształcenia, prowadzi nie tylko do uzyskania przez absolwentów sprawności w wypełnianiu zadań służb BHP, ale przede wszystkim umożliwia wykonywanie zadań inżynierskich.
Unikalność programu polega na odniesieniu do trzech zasadniczych zagadnień, dotyczących bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, którymi są:

1. zagrożenia występujące w miejscu pracy,
2. systemy zabezpieczeń kontrolujących te zagrożenia,
3. ryzyka zawodowe pokazujące relację pomiędzy elementami (1) i (2).

Na I i II roku wszyscy studenci realizują ten sam program studiów. Pod koniec II roku studiów, studenci dokonują wyboru jednego z czterech bloków programowych oferowanych przez wydziały IPOS, lub ZIiP, lub TMiWT lub EEIiA.
Szczegóły na stronie: http://programy.p.lodz.pl/

 

Image
2017 Studia z przyszłością


Kadra PŁ realizująca program IBP łączy doświadczenie dydaktyczne z praktyką zawodową zdobywaną podczas realizacji prac naukowych, badań i wdrożeń dla przemysłu, wykonywania ekspertyz, opinii i projektów. W procesie nauczania wykorzystywane są nie tylko kompetencje kadry uczelni, ale także specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy), oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy). Dzięki współpracy czterech wydziałów PŁ studenci mają dostęp do nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriów z różnych dyscyplin nauk technicznych.
Studenci w ramach programu IBP zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania, utrzymywania i doskonalenia Systemów Zarządzania BHP pozwalające na samodzielne kierowanie działaniami i projektami w miejscu pracy. Program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów 
BHP) potwierdzonych świadectwami, certyfikatami.
Efekty kształcenia dla IBP zostały po konsultacji pozytywnie zaopiniowane przez przedstawicieli wiodących firm regionu łódzkiego oraz PIP i UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

 

Image
inżynieria bezpieczeństwa pracy


PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów inżynierskich (8 semestrów) będzie posiadał umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy podczas prowadzonych procesów technologicznych, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i eliminowania wypadków, awarii i chorób zawodowych. Absolwent tego kierunku studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie: analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa. Będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę do zarządzania, projektowania i monitorowania stanu środowiska pracy i stanowisk pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji, nie zależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy szczebla zarządzania.

 

 

UWAGA:

Pod koniec II roku studiów, studenci dokonują wyboru jednego z czterech bloków programowych realizowanych przez poszczególne wydziały. Krótka charakterystyka każdego bloku znajduje się TUTAJ.

 

 

Image
inżynieria bezpieczeństwa pracy

 

Pełny opis programu studiów
Siatka godzin

Strona dziala - zabbix