II edycja programu "FU2N - Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców"

Data dodania
Kategorie

II edycja programu "FU2N - Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców"

Image

KONKURS NA GRANTY WEWNĘTRZNE
DYSCYPLINA: INŻYNIERIA CHEMICZNA


Z dniem 21 grudnia 2022 r. ogłaszam konkurs na granty wewnętrzne w ramach II edycji programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej. Konkurs dotyczy dyscypliny inżynieria chemiczna i skierowany jest do:

  • doktorantów I i II roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej (maksymalny budżet projektu: 15 000 zł)
  • młodych naukowców – tj. nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej, dla których Politechnika Łódzka jest podstawowym miejscem pracy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora maksymalnie 5 lat przed złożeniem wniosku o grant wewnętrzny (maksymalny budżet projektu: 20 000 zł)

Kompletny wniosek powinien zawierać:

  1. podanie wraz z formularzem zgłoszeniowym, według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2, podpisane przez wnioskodawcę oraz opiekuna naukowego/ promotora (doktoranci ISD PŁ) lub kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony (młodzi naukowcy);
  2. opinię swojego opiekuna naukowego/promotora w przypadku doktoranta ISD PŁ;
  3. CV;
  4. kosztorys przygotowany według wzoru określonego w załączniku nr 3 Zarządzenia Nr 55/2021;
  5. informację o dotychczasowym dorobku naukowym, według wzoru określonego w załączniku nr 4 Zarządzenia Nr 55/2021;
  6. opis projektu badawczego wyraźnie wskazujący zaproponowany przez wnioskodawcę obszar badawczy oraz innowacyjność zaproponowanych przedsięwzięć, według wzoru określonego w załączniku nr 5 Zarządzenia Nr 55/2021
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym w postępowaniu.

Wersja papierowa dokumentacji z oryginalnymi podpisami musi być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. na adres:
Wanda Ignatowska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Sekretariat ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź

Strona dziala - zabbix