BioTrainValue - nowy projekt badawczy UE na WIPOŚ PŁ koordynowany przez dr inż. Szymona Szufę

Data dodania 15/07/2022 - 10:15
Kategorie

Projekt BioTrainValue to projekt, który został sfinansowany w ramach środków UE w programie Horyzont Europa Maria Skłodowska-Curie Staff Exchange.

Image

Główny celem projektu BioTrainValue jest utworzenie nowego konsorcjum instytucji badawczych i firm pracujących wspólnie nad wdrożeniem na rynek technologii toryfikacji biomasy z wykorzystaniem pary jak i technologii pirolizy „Pyrochemy” w postaci modułowych instalacji małej mocy. Nowe technologie mają pracować w tzw. układzie samodzielnym i dzięki nim będą wytwarzane ciepło i energia elektryczna oraz paliwa alternatywne, biowęgiel jako nośnik węgla do produkcji nawozów i biosorbenty. Drugim celem projektu jest przeszkolenie grupy naukowców i inżynierów poprzez międzynarodowe wymiany między partnerskimi ośrodkami i wspólną realizację badań z 10 partnerami pochodzącymi z 7 krajów UE: Polski, Austrii, Niemiec, Słowenii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Interdyscyplinarność projektu polega na tym, iż każdy z partnerów projektu BioTrainValue reprezentuje zespoły ekspertów z różnym zestawem kompetencji: Aston University oraz firma Pyro Genesys z Wielkiej Brytanii to partnerzy pracujący nad technologią pirolizy biomas, firma ARIGNA FUELS z Irlandii wytwarza i sprzedaje na co dzień toryfikat z biomasy drzewnej, firma MUELER ABFALTECHNIK z Austrii projektuje, wytwarza i sprzedaje także w Polsce biogazownie modułowe, BEST Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH z Austrii jest centrum kompetencyjnym K1 programu COMET i wypełnia lukę między badaniami akademickimi a rozwojem technologii i pracuje nad naukowymi i technologicznymi podstawami procesów wytwarzania ciepła, energii elektrycznej, gazowych i ciekłych nośników energii oraz surowców dla przemysłu chemicznego z biomasy i odpadów., West Saxon University of Applied Sciences of Zwickau to uczelnia techniczna z Niemiec, której zadaniem będzie budowanie modeli numerycznych, w których symulowane będą układy do wytwarzania energii elektrycznej z procesu toryfikacji i pirolizy biomas, National Institut of Chemistry z Ljubljany na Słowenii to wiodący w Europie instytut badawczy z najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą, Zakład Katalizy i Inżynierii Reakcji Chemicznych zajmuje się przede wszystkim inżynierią chemiczną (procesową), projektowaniem i budową eksploatacji reaktorów i bloków, a także wieloskalowym modelowaniem procesów, Politechnika Kreteńska z Grecji będzie reprezentowana przez grupę badaczy zajmujących się od wielu lat analizą wielokryterialną SLCA i metodą Monte Carlo na cele energetyczne i rolnictwa, Polskę reprezentuje partnerska firma APS-Ekoinnowacje Sp. z o.o., która współpracuje już z WIPOŚ i wdraża technologię PV-STEAM na cele energetyki.

Inicjatorem projektu BioTrainValue jak i Koordynatorem całego projektu jest dr inż. Szymon Szufa z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, który wraz ze swoim zespołem z projektu Lider BIOCARBON stworzył międzynarodowe konsorcjum i będzie rozbudowywał go poprzez zatrudnienie nowych naukowców dedykowanych do realizacji tego 4 letniego europejskiego projektu.

Image
Załączniki

Strona dziala - zabbix