Jednorazowe stypendium Marszałka woj. łódzkiego - edycja 2023

Data dodania
Kategorie

To już XVII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Zapraszamy studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej do udziału w konkursie. Termin składania dokumentów mija 6 lutego 2023 r.

 

Zgodnie z warunkami konkursu, mogą w nim brać udział:

  • studenci I i II stopnia
  • absolwenci, którzy ukończyli studia po 1.10.2022 r. tj. w roku akademickim 2022/23, ale przed 06.02.2022 r. i uzyskali z pracy dyplomowej ocenę co najmniej 4,5.

W konkursie mogą brać udział osoby, których siedziba uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego.

Kandydaci składają wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student” (edycja 2022), wg wzoru - załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego oraz potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez właściwego prodziekana lub osobę przez niego upoważnioną - załącznik A do Zasad wyłaniania rekomendowanych przez prorektora ds. studenckich PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego.

Do Wniosku należy dołączyć kserokopię pełnej dokumentacji, potwierdzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem, która jest poświadczeniem osiągnięć i odzwierciedleniem

uzasadnienia wniosku oraz pozwalającej na odpowiednią weryfikację osiągnięć przez uczelnię bez dodatkowego wzywania kandydata do uzupełniania.

Do wniosku można dołączyć dodatkowe rekomendacje i opinie, recenzje prac, publikacje, itp. (w przypadku kopii również potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

Wniosek dotyczący osoby, która po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student" powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia z 3 lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku tj. z okresu od 17.02.2020 r. do 17.02.2023 r.

Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien zawierać dokumentację osiągnięć datowaną od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego jednak niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku.

Zasady punktacji oraz katalog osiągnięć wykorzystywanych przy rekomendowaniu przez prorektora ds. studenckich PŁ wniosków o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego edycja 2023 określa załącznik B.

Komplet dokumentacji należy złożyć w teczce oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ (ul. Żeromskiego 116, Budynek A33, klatka E, IV piętro) do dnia 6 lutego 2023 r. do godziny 14:00. Ponadto wersję elektroniczną wniosku z możliwością edycji (w wersji Word) należy przesłać na adres mailowy res@adm.p.lodz.pl lub rss@adm.p.lodz.pl.

Do 15.02.2022 r. prorektor ds. studenckich wyda decyzję o rekomendacji wniosków, uwzględniając listę rankingową osiągnięć kandydatów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego przewiduje się udzielenie maksymalnie 12 rekomendacji. Zarekomendowane wnioski zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez uczelnię do 17.02.2022 r.

Szczegółowe informacje, Regulamin oraz wszystkie niezbędne wnioski dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiegoo

Strona dziala - zabbix