Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

W celu realizacji zadań związanych z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej powołuje Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK). Zadania WKJK określa Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora PŁ z dnia 19 kwietnia 2013 roku. Zakres działania WKJK obejmuje w szczególności:

a. wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia opracowanych przez UKZJK

b. opracowanie i wdrożenie polityki doskonalenia jakości kształcenia oraz procedur dotyczących: tworzenia, opiniowania i modyfikacji  programów kształcenia zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w tym z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy,
c. oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia przez studentów oraz inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału (metod i weryfikacji osiągania przez studentów założonych EK),
d. opracowanie mechanizmów zarządzania, monitorowania działania oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
e. monitorowanie i analiza danych w zakresie:
-stopnia osiągania efektów kształcenia studentów oraz innych osób korzystających z ofert edukacyjnej Wydziału,
-oceny nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i wspomagania dydaktyki,
-oceny zajęć dydaktycznych
-wyników monitorowania kariery absolwentów Wydziału pozyskiwanych z Biura Karier PŁ
-zadowolenia pracodawców zatrudniających absolwentów i inne osoby korzystające z oferty edukacyjnej Wydziału
f.  przygotowanie założeń do strategii jednostki w obszarze kształcenia,
g.   opiniowanie i doskonalenia programów kształcenia opracowanych przez Kierunkowe Komisje Dydaktyczne
h.  monitorowania dostępności  na stronach internetowych Uczelni i wydziału pełnych i aktualnych informacji o programach kształcenia prowadzonych na wydziale
i.  weryfikowanie dla kierunków studiów II stopnia, zgodności prowadzonych badań naukowych z obszarem kształcenia


W skład Wydziałowej Komisji ds.  Jakości Kształcenia (WKJK) wchodzą:

  • przewodniczący – prodziekan ds. kształcenia
  • zastępca przewodniczącego – prodziekan ds. studenckich
  • przewodniczący Rad Kierunków Studiów
  • kierownik Studiów Doktoranckich
  • pełnomocnik dziekana ds. zatrudnienia i kontaktów z absolwentami
  • pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
  • przedstawiciel studentów
  • przedstawiciel doktorantów
     


1. Pracami Wydziałowej Komisji ds.  Jakości Kształcenia kieruje Przewodniczący.
2. Posiedzenia Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia odbywają się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego.
3. Ze spotkań Wydziałowej Komisji ds.  Jakości Kształcenia tworzone są protokoły.
4. Na potrzeby prac WKJK tworzy się na platformie WIKAMP grupę i zobowiązuje członków Komisji do aktywnego korzystania z tej formy współpracy.
5. Głosowania w sprawach: opiniowania programów kształcenia, opiniowania tematów prac dyplomowych, innych, za zgodą wszystkich członków WKDJK, mogą odbywać się za pośrednictwem jednolitego systemu poczty elektronicznej PŁ (głosowanie wspomagane elektronicznie).

Skład komisji:

1. dr hab. inż. Jacek Stelmach - przewodniczący – prodziekan ds. kształcenia; 

2. dr inż. Anna Klepacz-Smółka -zastępca przewodniczącego – prodziekan ds. studenckich;

3. dr inż. Dorota Siuta - przewodniczący RKS IBP, pełnomocnik dziekana ds. zatrudnienia i kontaktów z absolwentami

4. dr hab. inż. Pawel Wawrzyniak, prof. PŁ  - przewodniczący RKS ICHiB

5. dr inż. Mirosław Imbierowicz - przewodniczący RKS IŚ
6. dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ - przewodniczący RKS ESBE

7. dr hab. inż Magdalena Orczykowska - kierownik Studiów Doktoranckich

8. dr inż. Remigiusz Modrzewski -pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich

9. Marek Długosz - przedstawiciel studentów

10. mgr inż. Rafał Szeląg - przedstawiciel doktorantów

Strona dziala - zabbix