Komisja IBP: Inżynieria bezpieczeństwa pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Komisja dla kierunku: inżynieria bezpieczeństwa pracy

Przewodniczący: 
dr inż. Anna Antecka 


Członkowie: 
prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
dr hab. inż. Sławomir Kuberski, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. uczelni

dr inż. Elżbieta Radaszewska prof. uczelni
dr inż. Artur Lewandowski 
dr inż. Paweł Wolny 
dr inż. Dorota Markowska  
dr hab. inż. Tomasz Piotrowski - WEEiA 
dr hab. inż. Michał Frydrysiak prof. uczelni - WTiMiT 
dr inż. Konrad Niziołek - WZIP 

Uwaga!

Studenci z naborów od 2019/2020 włącznie, którzy w swoim programie mają egzamin kompetencyjny, na obronie prezentują pracę oraz odpowiadają na pytania do pracy zadane przez recenzenta, opiekuna lub członków komisji.

Dla studentów z naborów do 2019/20 obowiązują następujące zagadnienia:


Tematy na egzamin inżynierski

Zagadnienia ogólne

1. Systemy ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w zakładzie pracy
2. Instalacje elektryczne: rodzaje połączeń i zabezpieczenia przed porażeniem
3. Ochrona elektrostatyczna i odgromowa
4. Zagrożenia od pól elektromagnetycznych
5. Zagrożenia w środowisku pracy wynikające z oświetlenia
6. Środki ochrony indywidualnej i zasady doboru
7. Wymagania i dobór odzieży ochronnej i roboczej
8. Niezawodność człowieka w systemie człowiek – technika
9. Czynniki decydujące o bezpieczeństwie pożarowym budynku
10. Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń
11. System ochrony pracy w Polsce i role związanych z nim instytucji.
12. Uprawnienia i zadania służby bhp w zakładzie.
13. Ergonomia stanowiska pracy i jej wpływ na bezpieczeństwo.
14. Szkolenia bhp i ich wpływ na profilaktykę wypadkową
15. Fizjologiczny aspekt pracy
16. Czynniki zagrożeń w środowisku pracy.
17. Środki ochrony przed czynnikami biologicznymi, chemicznymi.
18. Ocena ryzyka zawodowego.
19. Postępowanie powypadkowe.
20. Koncepcja zarządzania BHP w przedsiębiorstwie wg PN - N 180001.Zagadnienia specjalizacyjne WIPOS

1. Zasady bezpieczeństwa procesowego.
2. Źródła i kategorie standardów bezpieczeństwa procesowego.
3. System regulacji prawnych związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych.
4. Elementy zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.
5. Matryce ryzyka zawodowego i procesowego.
6. Techniki analizy ryzyka (modele Drzewa Błędu i Drzewa Zdarzeń, Analiza Warstw Zabezpieczeń).
7. Pojęcie strat i ich kategoryzacja w problematyce BHP i bezpieczeństwa procesowego.
8. System przeciwdziałania poważnym awariom w Polsce.
9. Zadania służby BHP w przedsiębiorstwie.
10. Zasady monitorowania spraw BHP w przedsiębiorstwie.
 

Zagadnienia specjalizacyjne OIZ

 • System oceny zgodności
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Proces oceny ryzyka zawodowego, metody oceny
 • Obciążenie pracownika pracą a wymagania ergonomiczne
 • Projekt panelu kontrolnego – kryteria szacowania: antropometryczne; fizyczne i psychiczne; monotonia i zmęczenie
 • Dokumentacja systemu zarządzania bhp
 • Zasady projektowania dla osób niepełnosprawnych
 • Metody pracy służb bhp
 • Metody motywowania pracowników do bezpiecznej pracy
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem pracy
 

Uwagi:

 • Kierownikami prac dyplomowych mogą być pracownicy samodzielni (prof. lub dr hab.) bądź doktorzy zatwierdzeni na dany rok akademicki przez Radę Wydziału. Praca może mieć dwu kierowników.
 • Recenzentem pracy może być pracownik samodzielny lub doktor zatwierdzony przez RW. Co najmniej jeden z dwu (kierownik pracy i recenzent) musi być pracownikiem samodzielnym. Drugą recenzję (opinię) pisze z kierownik pracy.
 • Tematy prac dyplomowych zgłaszają uprawnieni pracownicy a zatwierdza Komisja Dydaktyczna wydziału i przedstawia Dziekanowi do akceptacji oraz umieszcza na stronie wydziału na semestr przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 • Student z danego kierunku pisze pracę na danym kierunku.
 • Nr komisji przydziela dyplomantowi kierownik pracy. Nr komisji musi odpowiadać tematyce pracy.
 • Skład aktualnej komisji egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji, do której skierowano dyplomanta. W jej skład wchodzą cztery osoby: dwie z danej komisji (w tym co najmniej jeden pracownik samodzielny, który przewodniczy komisji) oraz kierownik pracy i recenzent.
 • Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji pracy (ok. 5-10 min) i odpowiedzi na trzy pytania z zakresu pytań danej komisji.

Strona dziala - zabbix