Inżynieria Ochrony Środowiska

Inżynieria Ochrony Środowiska (dawniej Inżynieria Środowiska)

Środowisko - ważna misja z korzyścią dla wszystkich!

Image
Inżynieria środowiska

 

Inżynieria Ochrony Środowiska jest wyjątkowym kierunkiem łączącym wiedzę i umiejętności inżynierskie z kompetencjami pozwalającymi ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko. Absolwenta Inżynierii Ochrony Środowiska na WIPOŚ można nazwać zielonym inżynierem, który posiada kompetencje niezbędne dla rozwoju nowoczesnej gospodarki w XXI wieku, w wieku wielu wyzwań środowiskowych takich jak: zmiany klimatyczne, smog, wyczerpywanie surowców czy postępujący deficyt wody.
 

... a jaka może być Twoja korzyść?

 

Na tym kierunku:

  • poznasz nowoczesne technologie, stosowane w ochronie środowiska, w zakresie ochrony powietrza, wód oraz powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem, w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem a także stosowane w tym zakresie urządzenia i aparaty,
  • uzyskasz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska (oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody czy przetwarzania odpadów), instalacji energetycznych i ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym także do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń,
  • poznasz zasady i metody badań i oceny stanu środowiska wraz z metodyką planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych,
  • uzyskasz wiedzę i kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz termo-modernizacji dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także prowadzenia nadzoru technicznego, technologicznego i operacyjnego nad funkcjonowaniem instalacji ochrony środowiska oraz oceny ekologicznej stosowanych technologii,
  • zdobędziesz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska,
  • będziesz przygotowany(a) do pracy w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, różnego rodzaju podmiotach gospodarczych, w tym z także branży energetyczno-ciepłowniczej, chemicznej czy komunalnej, laboratoriach analitycznych, biurach projektowych i instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, oczyszczaniem gazów i ścieków, uzdatnianiem wody, zagospodarowaniem odpadów,
  • zajęcia prowadzone są w najnowocześniejszej w Polsce bazie laboratoryjnej - Labfactor.
  • dowiesz się, jak zapobiegać negatywnym skutkom rozwoju cywilizacyjnego oraz degradacji środowiska naturalnego, a także jak wdrażać praktycznie zasady zrównoważonego rozwoju.


Spraw by Twoje CV pulsowało dobrą energią i zieleniło się od proekologicznych technologii!
 

Inżynieria Ochrony Środowiska - to miejsce dla ludzi czujących wagę problemu ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka.
Studia na kierunku „Inżynieria Ochrony Środowiska” są interdyscyplinarne i mają charakter zarówno techniczny jak i techniczno-przyrodniczy. Przygotowują one do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, kształtowaniem, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu Inżynierii Ochrony Środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. 

 

Image
Inżynieria środowiska


 

Nasi absolwenci
Program studiów

Strona dziala - zabbix