Regulamin dyplomowania

Regulamin dyplomowania na Wydziale Inżynierii Procesowej
 i Ochrony Środowiska PŁ

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska nr 405/2/2017 z dn. 10.02.2017 r.
 
§1
Regulamin dyplomowania określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania przy organizacji egzaminów dyplomowych. Dokument stanowi rozwinięcie treści zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów i Regulaminie studiów w Politechnice Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 
§2
 
1. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl kształcenia na danym kierunku i poziomie. Praca dyplomowa stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta wybranego tematu pod kierunkiem promotora.
2. Temat i zakres pracy dyplomowej muszą być zgodne z efektami kształcenia określonymi dla danego kierunku i poziomu kształcenia.
3. Wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym określono w załączniku nr I oraz w załączniku nr II
 
§3
 
Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania w zakresie zachowania kompetencji merytorycznych promotorów oraz związku tematu pracy z programem i poziomem kształcenia odpowiada dziekan. Opiekę nad pisaniem pracy dyplomowej sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy.
 
§4
 
Nauczyciele akademiccy i inne osoby upoważnione przez dziekana do kierowania pracą dyplomową przygotowują listy proponowanych tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich przeznaczonych do realizacji w kolejnym roku akademickim, ze wskazaniem kierunku studiów, w terminie do 31 stycznia dla studiów kończących się w semestrze zimowym lub do 30 września dla studiów kończących się w semestrze letnim. Do proponowanego tematu należy dołączyć krótki opis. Tematy są zatwierdzane przez dziekana po zasięgnięciu opinii właściwych Kierunkowych Komisji Dydaktycznych, które przypisują tematy prac inżynierskich do właściwej Komisji Egzaminacyjnej. Tematy podawane są do wiadomości studentów w terminie do 31 marca dla studiów kończących się w semestrze zimowym lub do 30 listopada dla studiów kończących się w semestrze letnim.
 
§5
 
1. Student ma obowiązek ustalenia tematu pracy dyplomowej w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy, nie później niż 31 maja dla studiów kończących się w semestrze zimowym lub w terminie do 31 grudnia dla studiów kończących się w semestrze letnim, składając kartę zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (załącznik III) w dziekanacie. Po złożeniu karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej w dziekanacie, zmiana promotora pracy dyplomowej lub tematu jest możliwa tylko za zgodą dziekana, po złożeniu podania przez studenta. W przypadku zmiany promotora podanie musi być zaopiniowane przez obecnego i przyszłego promotora pracy dyplomowej. W przypadku zmiany tematu pracy podanie musi być zaopiniowane przez promotora oraz przewodniczącego właściwej Kierunkowej Komisji Dydaktycznej.
2. Student, który nie dokona ustalenia tematu pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zostanie przypisany do tematu wskazanego przez dziekana.
3. Tematy prac dyplomowych, które nie zostały wybrane przez studentów w danym semestrze, mogą zostać ponownie zgłoszone przez promotorów w następnym semestrze.
 
§6

 
Zadaniem promotora jest ukierunkowanie sposobu myślenia dyplomanta i pomoc we wszystkich kluczowych momentach, w których należy podejmować decyzje, stawiać tezy, planować badania oraz opracowywać ich wyniki. Prowadzenie pracy odbywa się poprzez regularne konsultacje, do których jest zobowiązany zarówno dyplomant, jak i promotor.
 
§7
 
1. Funkcję przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych pełnią samodzielni pracownicy naukowi, powołani przez dziekana.
2. Skład Komisji Egzaminacyjnych dla danego programu i trybu studiów ustala dziekan po zasięgnięciu opinii Kierunkowych Komisji Dydaktycznych.
 
§8
 
1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca semestru kończącego studia, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.
2. Student składa pracę dyplomową wraz z kompletem wymaganych dokumentów (załącznik IV) w dziekanacie, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.
3. W zakresie sprawdzania oryginalności prac dyplomowych, student i promotor zobowiązani są do wykonania czynności określonych w aktualnej Procedurze Antyplagiatowej Prac Dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.
4. Pozytywny wynik sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.
5. Za datę złożenia pracy uważa się datę przyjęcia pracy przez promotora, który potwierdza ją wpisem „zaliczono” do systemu informatycznego Uczelni.
Kierujący pracą dokonuje wpisu do systemu w momencie otrzymania od studenta pracy dyplomowej.
Student jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty uzyskania wpisu do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej wraz w kompletem wymaganych dokumentów.
6. Po dopełnieniu powyższych formalności dziekan wyraża zgodę na wszczęcie procedury dyplomowania i wyznacza proponowany termin obrony oraz powołuje recenzenta.
7. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia pracy dyplomowej.
 
§9
 
1. Promotor przygotowuje opinię w terminie 7 dni od daty przyjęcia pracy (załącznikV), nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem obrony.
2. Recenzent przygotowuje recenzję pracy dyplomowej w terminie do 7 dni od daty powołania (załącznik VI), nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem obrony.
3. W przypadku negatywnej pisemnej recenzji pracy dziekan powołuje drugiego recenzenta.
4. W przypadku drugiej negatywnej recenzji dziekan, podejmuje decyzję o:
- skierowaniu studenta na powtarzanie semestru dyplomowego z obowiązkiem uzupełnienia i poprawienia pracy, lub
- skierowaniu studenta na powtarzanie semestru dyplomowego ze zmianą tematu pracy i/lub kierującego pracą dyplomową, lub
- skreśleniu z listy studentów.
 
§10. Egzamin dyplomowy (inżynierski i magisterski)
 
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i ma charakter niejawny.
2. Egzamin dyplomowy obejmuje dwie części:
- obronę pracy dyplomowej
- egzamin sprawdzający osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla danego programu studiów
 
3. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminu dyplomowego w składzie określonym przez Regulamin Studiów w PŁ.
4. Obrona pracy dyplomowej obejmuje prezentację pracy przez dyplomanta (wymagane jest wykorzystanie technik multimedialnych) oraz dyskusję nad prezentowaną pracą, w której dyplomant powinien obronić tezy pracy, wyjaśnić zastosowane rozwiązania, odpowiedzieć na pytania i zarzuty zawarte w opinii i recenzji oraz na pytania osób uczestniczących w obronie.
5. Prezentacja pracy oraz udzielone przez studenta odpowiedzi na poszczególne pytania członków Komisji oceniane są przez komisję egzaminu.
6. Komisja egzaminu dyplomowego ustala ocenę pracy dyplomowej na podstawie oceny promotora i recenzenta
7. Za zgodą dziekana część egzaminu dyplomowego obejmująca obronę pracy dyplomowej może mieć charakter jawny.
8. Druga część egzaminu dyplomowego odbywa się bezpośrednio po obronie pracy i ma charakter niejawny. Na egzaminie dyplomant powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące trzech zagadnień wybranych losowo z zestawu zagadnień dyplomowych, obowiązujących dla danego programu studiów.
9. Lista zagadnień dyplomowych jest weryfikowana raz w roku i zatwierdzana przez dziekana po zasięgnięciu opinii Kierunkowych Komisji Dydaktycznych, a następnie podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.
10. Ostateczną ocenę za egzamin dyplomowy ustala komisja egzaminu dyplomowego w sposób niejawny, jako średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne odpowiedzi na pytania z zakresu studiów i obronę pracy, stosując skalę ocen zgodnie z Regulaminem Studiów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych.
 
§11
 
1. Jeżeli po zakończeniu egzaminu dyplomowego nastąpi stwierdzenie plagiatu dziekan niezwłocznie powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej o naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni
 
§12
 
Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga dziekan.
 
§13
 
1. Traci moc Regulamin dyplomowania na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ dnia 09.12.2016 r.
2. Niniejszy Regulamin dyplomowania, uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 10 lutego 2017 roku wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Strona dziala - zabbix