Komisja IŚ: Inżynieria Środowiska (I i II stopień- studia stacjonarne i niestacjonarne)

Komisje egzaminacyjne dla kierunku: inżynieria środowiska- studia stacjonarne i niestacjonarne
- Studia I stopnia
- Studia II stopnia
specjalności:
wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja,
ekologiczne źródła energii,
zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji,
bezpieczeństwo przemysłowe.Składy komisji: 

S1
NZ1

Przewodniczący: dr hab. inż. Katarzyna Paździor

dr hab. inż. Sławomir Kuberski, prof. uczelni
dr hab. inż. Marta Gmurek
dr inż. Barbara Kozłowska
dr inż. Aleksandr Ziemińska-Stolarska
dr inż. Mirosław Imbierowicz
dr inż. Dominika Knera
dr inż. Mariola Błaszczyk

S2
NZ2
WOPiK

 
Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak, prof. uczelni

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni
dr hab. inż. Dorota Brzezińska
dr hab. inż. Marek Solecki
dr inż. Barbara Kozłowska
dr inż. Michał Głogowski
dr inż. Maciej Jaskulski
 
S2
NZ2
EŹE

 
Przewodnicząca: dr hab. inż. Elwira Tomczak, prof. uczelni
 

dr hab. Inż. Andrzej Obraniak, prof. uczelni

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni
dr hab. inż. Katarzyna Paździor

dr inż. Joanna Marszałek
dr hab. inż. Remigiusz Modrzewski
dr inż. Radosław Ślęzak

S2
NZ2
BPP

Przewodnicząca: dr inż. Dorota Siuta

 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

dr hab. inż. Sławomir Kuberski, prof. uczelni

dr inż. Artur Lewandowski 

dr inż. Paweł Wolny 

dr inż. Anna Antecka 


 
S2
NZ2
ZŚwPiA

 
Przewodnicząca: dr hab. inż. Magdalena Orczykowska
 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni

dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. uczelni

dr hab. inż. Katarzyna Paździor

dr inż. Barbara Kozłowska

dr inż. Mirosław Imbierowicz


Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski

Podgrupa I

 • Globalne skutki zanieczyszczenia środowiska
 • Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Uwarunkowania prawne ochrony środowiska
 • Cele i zasady gospodarki odpadami
 • Cele i zasady systemu gospodarki wodnej

Podgrupa II

 • Metody odpylania gazów
 • Metody odsiarczania spalin
 • Powstawanie tlenków azotu w procesach spalania i metody ograniczania ich emisji
 • Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do atmosfery
 • Technologie uzdatniania wody
 • Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych
 • Fizyczne i chemiczne metody oczyszczania ścieków
 • Biologiczne metody przetwarzania odpadów
 • Termiczne przekształcanie odpadów
 • Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, strefy ochronne ujęć wodnych
 • Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Podgrupa III

 • Zasady termodynamiki
 • Równowaga absorpcyjna i adsorpcyjna
 • Bilans wymiennika ciepła
 • Bilans wymiennika masy
 • Równanie Bernoulliego, opory przepływu


Uwagi:
Na egzaminie inżynierskim, student losuje po jednym pytaniu z każdej podgrupy czyli łącznie odpowiada na 3 pytania
 


Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski

Podgrupa I

 • System zarządzania ochroną środowiska w Polsce (elementy prawne i planistyczne).
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko w Polsce
 • System monitoringu środowiska, zadania, struktura, funkcjonowanie.
 • Technologie proekologiczne, czystsza produkcja i najlepsze dostępne techniki (BAT).
 • System zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (ISO 14001 i EMAS)

Podgrupa II

 • Urządzenia do wytwarzania energii metodami konwencjonalnymi i alternatywnymi.
 • Procesy i urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych.
 • Procesy i urządzenia do uzdatniania wody.
 • Procesy i urządzenia do oczyszczania ścieków.
 • Procesy i technologie przetwarzania odpadów stałych

Podgrupa III (spec. zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji)

 • Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka zasobami wodnymi.
 • Zarządzanie ochroną powietrza.
 • Metody termiczne przekształcania odpadów komunalnych
 • Systemy organizacyjne postępowania z odpadami komunalnymi
 • Gleba jako bogactwo naturalne (budowa, rodzaje i zanieczyszczenie oraz metody jej ochrony)

Podgrupa III (spec. wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja)

 • Zasady doboru i weryfikacji parametrów powietrza w pomieszczeniach wentylowanych.
 • Opory przepływu w instalacji. Charakterystyka instalacji wentylacyjnej i wentylatora, punkt pracy.
 • Wentylacja mieszająca, wyporowa, źródłowa, różnice, stosowanie, realizacja. 
 • Zagrożenia występujące w obiekcie w czasie pożaru i cele stosowania wentylacji pożarowej.
 • Sposób wyznaczania zapotrzebowania na energię użytkową budynków metodą bilansową

Podgrupa III (spec. ekologiczne źródła energii)

 • Postawy procesów spalania paliw
 • Technologie przetwórstwa biomasy na różne nośniki i formy energii.
 • Wykorzystanie ogniw paliwowych i paliwa wodorowego.
 • Instalacje odzysku ciepła i magazynowania energii.
 • Zasady audytu cieplnego i projektowania termomodernizacji budynków mieszkalnych i komunalnych.

 

Podgrupa III (spec. bezpieczeństwo przemysłowe)

 • Analiza i ocena ryzyka. Metody. Scenariusze awaryjne.
 • Techniczne środki bezpieczeństwa.
 • Zagrożenia procesowe. Ocena ryzyka w strefach zagrożonych wybuchem.
 • System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
 • Analiza efektów fizycznych i skutków wolnień substancji niebezpiecznych.


Uwagi:
Na egzaminie magisterskim, student losuje po jednym pytaniu z każdej podgrupy czyli łącznie odpowiada na 3 pytania.

Strona dziala - zabbix