Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych

 

Zarządzenie Nr 43/2019

Rektora Politechniki Łódzkiej

z dnia 6 września 2019 r.

zmieniające  Zarządzenie Nr 16/2019

Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 347 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określona w Załączniku do Zarządzenia Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 r. Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej wraz z jej załącznikami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 września 2019 r.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 43/2019

Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych
w Politechnice Łódzkiej

 

Procedura

antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

§ 1

 1. Niniejsza procedura określa zakresy czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.
 2. Sprawdzenie oryginalności pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu JSA oraz przekazanie pracy do Uczelnianego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych realizowane jest w ramach uczelnianego systemu informatycznego wspierającego proces dyplomowania, w skład którego wchodzą aplikacje Panel promotora i Panel dyplomanta portalu VirTUL.
  Panel promotora, to aplikacja dostępna poprzez portal VirTUL w module Sprawy Pracownicze.
  Panel dyplomanta, to aplikacja dostępna poprzez portal VirTUL w module WebDziekanat.

 

§ 2

 1. Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową poprzez aplikację Panel dyplomanta w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta student uzyskuje po otrzymaniu, na swój adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty elektronicznej wiadomości o zainicjowaniu przez dziekanat procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym. Wiadomość przesłana studentowi zawiera link prowadzący do Panelu dyplomanta. Student może uzyskać dostęp do Panelu dyplomanta bezpośrednio, korzystając z otrzymanego pocztą linku, bądź poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelniania PŁ.
 2. Student przygotowuje do oceny i sprawdzenia pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 15 MB, a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 60 MB. Podlegająca sprawdzeniu przez system JSA elektroniczna wersja pracy musi być przygotowana w postaci nieskompresowanej w jednym z następujących formatów: *.doc; *.docx; *.rtf; *.txt; *.odt; *.pdf. Pliki zawierające treść podstawową pracy muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy”. Ponadto student przygotowuje zestaw słów kluczowych (maksymalnie 5 słów) oraz streszczenia pracy w języku polskim i w języku angielskim (maksymalnie do 1000 znaków każde).
 3. Student składa promotorowi wydrukowaną pracę dyplomową oraz wydrukowane, wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenia o treści określonej w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej Procedury. Formularze tych oświadczeń student pobiera w Panelu dyplomanta. W przypadku pracy zespołowej oświadczenia składają wszyscy członkowie zespołu. Złożenie oświadczeń jest obowiązkowe i niezbędne do zaakceptowania badania wykonanego przez system antyplagiatowy JSA.
 4. Student wprowadza w Panelu dyplomanta przygotowane zgodnie z ust. 2 powyżej pliki elektronicznej wersji pracy, słowa kluczowe i streszczenia treści pracy.

§ 3

 1. Promotor wykonuje czynności związane z daną pracą dyplomową poprzez aplikację Panel promotora w portalu VirTUL. Dostęp do tej aplikacji promotor może uzyskać bezpośrednio przez link, przesłany na adres poczty elektronicznej promotora w systemie SPE wraz z informacją o zainicjowaniu procesu obsługi danej pracy dyplomowej, bądź poprzez moduł Sprawy Pracownicze w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu promotora jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelniania PŁ.
 2. Korzystanie z aplikacji Panel promotora, a w szczególności przeprowadzenie przez promotora badania oryginalności pracy dyplomowej przez system JSA w ramach aplikacji Panel promotora nie wymaga od promotora uprzedniego założenia indywidualnego konta w systemie JSA.
 3. Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany do sprawdzenia jej oryginalności z wykorzystaniem systemu JSA i do przygotowania dokumentów, o których mowa w § 5 i § 6, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pracy i oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4

 1. Promotor pracy, po sprawdzeniu w uczelnianym systemie informatycznym kompletności danych dotyczących pracy dyplomowej oraz faktu złożenia przez studenta wymaganych oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 i wprowadzenia przez studenta plików pracy spełniających wymagania określone w § 2 ust. 2 oraz słów kluczowych i streszczeń pracy, uruchamia w ramach aplikacji wskazanej w ust.1 powyżej, proces przesłania plików zawierających treść pracy do systemu JSA. Przesłanie plików inicjuje badanie pracy (pojedyncza próba badania) w systemie JSA. Promotor ma możliwość wyboru zakresu raportu z badania tj. Raportu ogólnego lub Raportu szczegółowego.
 2. Badanie zainicjowane w trybie opisanym w ust. 1 wykorzystuje domyślne wartości parametrów i ustawień systemu JSA.
 3. Informacja o statusie wykonania próby badania jest podawana wraz z udostępnionym plikiem raportu w Panelu promotora po wybraniu opcji „odśwież”. Niezależnie promotor otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej e-mail wygenerowany automatycznie przez system JSA z informacją o wykonaniu badania i dostępności wyniku próby badania wraz z linkiem do raportu. Czynności sugerowane w e-mailu należy bezwzględnie zignorować i kontynuować proces wyłącznie za pośrednictwem Panelu promotora w systemie informatycznym uczelni.”
 4. Po wykonaniu próby badania promotor pracy dyplomowej dokonuje analizy wyniku pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźniki ogólne (suma wartości wskaźników dla wszystkich referencyjnych baz porównawczych) Procentowego Rozmiaru Podobieństwa – PRP nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji sygnalizowanych wyróżnieniem kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy) lub czerwonym (poziom alarmowy) dla każdego z czterech wariantów długości frazy.
 5. Dodatkowo promotor sprawdza czy nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń w pracy przez manipulacje na tekście, analizując wskaźniki:

1) wykorzystania znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy;

2) nierozpoznanych wyrazów;

3) liczby fragmentów innego stylu.

 1. Jeżeli z analizy ogólnych wyników badania, według kryteriów wskazanych w ust. 4 i 5 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy, korzystając z Raportu szczegółowego.
 2. W przypadkach kiedy promotor uzna, że podjęcie decyzji o oryginalności pracy wymaga kontynuacji badania ze zmianą domyślnych ustawień parametrów badania zalecane jest pominięcie czynności opisanych w ustępach 8 -12 poniżej i kontynuowanie badania, w trybie rozszerzonym, który jest opisany w § 5. Warunkiem kontynuacji badania w trybie rozszerzonym jest nie zamknięcie badania pracy, to jest nie zaakceptowanie raportu z badania.
 3. Po dokonaniu analizy wyniku próby badania promotor pracy dyplomowej podejmuje i wprowadza w Panelu promotora decyzję o akceptacji raportu, która oznacza zakończenie badania. W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach możliwe jest wykonanie dwóch dodatkowych prób badania po przesłaniu zmodyfikowanego uprzednio pliku pracy. W takim przypadku dalszej analizie, ocenie i akceptacji podlega wynik ostatniej próby badania. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia prób badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści Protokołu kontroli oryginalności pracy (załącznik nr 4 do niniejszej Procedury).
 4. Na podstawie analizy raportu z badania promotor podejmuje decyzję o uznaniu pracy dyplomowej za spełniającą wymogi oryginalności i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub decyzję o uznaniu pracy za niespełniającą wymogów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu zastrzeżeń co do oryginalności treści.
 5. W przypadku uznania pracy za oryginalną promotor pobiera Raport ogólny z badania w Panelu promotora, zapisuje go i wykonuje jego wydruk. We wskazanym miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za spełniającą warunki dopuszczenia do obrony a następnie przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej Procedury.
 6. W przypadku wątpliwości co do oryginalności pracy promotor pobiera Raport ogólny z badania JSA, zapisuje go i wykonuje jego wydruk. We wskazanym miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za niespełniającą warunki dopuszczenia do obrony. Dodatkowo, promotor pobiera i zapisuje Raport szczegółowy z badania JSA. Następnie promotor przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej Procedury. W opinii promotor ocenia czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia (ewentualny plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. Dokonując oceny, promotor powinien w szczególności zwrócić uwagę czy:
 1. praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu zidentyfikowanych przez system jako „podobne”;
 2. nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;
 3. nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń;
 4. nie stwierdzono objawów dokonania manipulacji na tekście mających na celu ukrycie zapożyczeń.
 5. Zaakceptowany przez promotora plik Raportu ogólnego z badania oryginalności pracy wygenerowany przez system JSA zostaje automatycznie tj. bez udziału promotora dołączony do zestawu plików pracy dyplomowej. Po zakończeniu procesu dyplomowania zestaw plików elektronicznej wersji pracy i raportów jest, bez udziału promotora, przekazywany do Uczelnianego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

§ 5

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do oryginalności pracy lub podejrzeń o dokonanie manipulacji na tekście powstałych w wyniku analizy wyniku badania przeprowadzonego w trybie opisanym w§ 4 tj. z domyślnymi ustawieniami parametrów systemu JSA wskazane jest kontynuowanie nie zamkniętego badania w trybie rozszerzonym. Tryb rozszerzony umożliwia wariantową analizę treści pracy, w której promotor może samodzielnie zmieniać parametry badania.
 2. Warunkiem kontynuacji badania w trybie rozszerzonym jest nie zamknięcie badania pracy przeprowadzonego w trybie opisanym w § 4.
 3. Tryb rozszerzony realizowany jest przez promotora poza uczelnianym systemem informatycznym, z wykorzystaniem z systemu JSA bezpośrednio tj. poprzez stronę WWW systemu JSA o adresie: https://jsa.opi.org.pl i obejmuje czynności określone w ustępach 6÷16 poniżej.
 4. Przeprowadzenie sprawdzenia oryginalności pracy bezpośrednio w systemie JSA, z pominięciem czynności określonych w § 4 jest niezgodne z niniejszą procedurą.
 5. Korzystanie przez promotora z systemu JSA w trybie bezpośrednim wymaga uprzedniego zarejestrowania promotora w systemie JSA z uprawnieniami „Promotor”. Proces rejestracji promotora w JSA realizowany jest przez Biuro Obsługi Klienta systemu informatycznego uczelni.
 6. Promotor pracy dyplomowej po zalogowaniu się do systemu JSA odnajduje na liście prowadzonych przez siebie badań pracę dyplomową, której badanie chce kontynuować i uruchamia nową próbę badania.
 7. Po wykonaniu próby promotor otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej e-mail wygenerowany automatycznie przez system JSA z informacją o wykonaniu badania i dostępności wyniku próby badania wraz z linkiem do raportu.
 8. Promotor pracy dyplomowej dokonuje analizy uzyskanego wyniku badania pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźniki ogólne (suma wartości wskaźników dla wszystkich referencyjnych baz porównawczych) Procentowego Rozmiaru Podobieństwa – PRP nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji sygnalizowanych wyróżnieniem kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy) lub czerwonym (poziom alarmowy) dla każdego z czterech wariantów długości frazy.
 9. Dodatkowo promotor sprawdza czy nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń w pracy przez manipulacje na tekście, analizując wskaźniki:
 1. wykorzystania znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy;
 2. nierozpoznanych wyrazów;
 3. liczby fragmentów innego stylu.
 1. Jeżeli z analizy ogólnych wyników badania, według kryteriów wskazanych w ust. 8 i 9 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy. Promotor może wykorzystać możliwość wariantowej analizy treści pracy, samodzielnie zmieniając parametry badania.
 2. Po dokonaniu analizy wyniku próby badania promotor pracy dyplomowej podejmuje i wprowadza w oknie systemu JSA decyzję o akceptacji raportu, która oznacza zakończenie badania. Na podstawie analizy raportu z badania promotor podejmuje decyzję o uznaniu pracy dyplomowej za spełniającą wymogi oryginalności i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub decyzję o uznaniu pracy za niespełniającą wymogi dopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu zastrzeżeń co do oryginalności treści. Dalsze czynności realizowane są poza systemem JSA.
 3. W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach możliwe jest wykonanie dwóch dodatkowych prób badania po przesłaniu zmodyfikowanego uprzednio pliku treści pracy. W takim przypadku akceptacji i dalszej analizie i ocenie podlega wynik ostatniej próby badania. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści Protokołu kontroli oryginalności pracy (załącznik nr 4 do niniejszej Procedury).
 4. Po zakończeniu badania tj. po zaakceptowaniu raportu aplikacja systemu JSA udostępnia pliki ww raportów w Panelu promotora uczelnianego systemu informatycznego (zalecane jest użycie opcji „odśwież”). Zaleca się by promotor niezależnie pobrał z systemu JSA pliki Raportu ogólnego i Raportu szczegółowego z badania JSA i zapisał je dla celów archiwalnych.
 5. W przypadku uznania pracy za oryginalną promotor wykonuje wydruk Raportu ogólnego z badania JSA. W odpowiednim miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za spełniającą warunki dopuszczenia do obrony, a następnie przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej Procedury.
 6. W przypadku wątpliwości co do oryginalności pracy promotor wykonuje wydruk Raportu ogólnego z badania JSA i w odpowiednim miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za niespełniającą warunki dopuszczenia do obrony. Dodatkowo, obligatoryjnie, promotor pobiera i zapisuje Raport szczegółowy z badania JSA. Następnie promotor przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej Procedury. W opinii promotor ocenia czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. Dokonując oceny, promotor powinien w szczególności zwrócić uwagę czy:
 1. praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu zidentyfikowanych przez system jako „podobne”;
 2. nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;
 3. nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń;
 4. nie stwierdzono objawów dokonania manipulacji na tekście mających na celu ukrycie zapożyczeń.
 1. Po zakończeniu procesu dyplomowania zestaw plików elektronicznej wersji pracy i raportów jest, bez udziału promotora, przekazywany do Uczelnianego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

 

§ 6

Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do prodziekana właściwego ds. studenckich złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust.3 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, podpisanym przez siebie wydrukiem Raportu ogólnego z badania JSA, oraz jeżeli powstała, Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej. W przypadku negatywnej opinii o oryginalności pracy dodatkowo promotor przekazuje prodziekanowi właściwemu ds. studenckich plik Raportu szczegółowego z badania JSA.

§ 7

 1. Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:
 1. powiadamia pisemnie prodziekana właściwego ds. studenckich o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191, z późn. zm.);
 2. przekazuje prodziekanowi właściwemu ds. studenckich złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust.3 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem ogólnym z badania JSA, plikiem Raportu szczegółowego z badania JSA i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.
 1. Prodziekan właściwy ds. studenckich niezwłocznie powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.
 2. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

Łódź, dn. ......……………….

 

OŚWIADCZENIE

 

 

………………………………………………………….

(Imię i nazwisko studenta)

 

………………………………………………………….

(Adres)

 

………………………………………………………….

(Nr albumu)

 

………………………………………………………….

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia)

 

………………………………………………………….

(Kierunek studiów)

 

………………………………………………………….

(Poziom kształcenia i forma studiów)

 

 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

 

 

 

 

.………………………….......

(Podpis studenta)

 

 

 

Załącznik nr 2

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

Łódź, dn. ......……………….

 

OŚWIADCZENIE

o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej

 

 

………………………………………………………….

(Imię i nazwisko studenta)

 

………………………………………………………….

(Adres)

 

………………………………………………………….

(Nr albumu)

 

………………………………………………………….

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia)

 

………………………………………………………….

(Kierunek studiów)

 

………………………………………………………….

(Poziom kształcenia i forma studiów)

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z przepisu art. 233 § 1 Kodeksu karnego  oświadczam, że:
1. Przedkładana praca dyplomowa ......................................... *) na temat: ................................................

.....................................................................................................................................................................

została wykonana przeze mnie samodzielnie.

2. Wymieniona wyżej praca:

-    nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,

-    nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

 

3. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na wykorzystanie fragmentów mojej pracy dyplomowej w publikacjach naukowych pracowników Politechniki Łódzkiej za zgodą prodziekana właściwego ds. studenckich, na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191, z późn. zm.)

 

 

.………………………….......

(Podpis studenta)

 

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

Łódź, dn. ......……………….

 

OŚWIADCZENIE

o zgodności elektronicznej wersji pracy dyplomowej
z przedstawionym wydrukiem pracy

 

 

………………………………………………………….

(Imię i nazwisko studenta)

 

………………………………………………………….

(Adres)

 

………………………………………………………….

(Nr albumu)

 

………………………………………………………….

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia)

 

………………………………………………………….

(Kierunek studiów)

 

………………………………………………………….

(Poziom kształcenia i forma studiów)

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przygotowana i wprowadzona przeze mnie do systemu informatycznego uczelni wersja elektroniczna pracy dyplomowej ......................................... *) na temat: ..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

zawiera te same treści, co przedstawiony do oceny przez promotora i recenzenta wydruk pracy.

Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany przepis art. 233 § 1 Kodeksu karnego określający odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

.………………………….......

(Podpis studenta)

 

 

 

Załącznik nr 4

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

PROTOKÓŁ

kontroli oryginalności pracy

 

 

Autor pracy dyplomowej: ...................................................................................................

Numer albumu: .................................................

Tytuł pracy: .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Promotor pracy dyplomowej: .............................................................................................

Jednostka organizacyjna prowadząca studia: .....................................................................

Rodzaj pracy dyplomowej: ......................................... *)

Ocena Raportu z badania JSA wskazuje, że:

 

  praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń i spełnia warunki dopuszczenia
do egzaminu dyplomowego

 

praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia **)

 

Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia Promotora:

 

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

...............................

(Data)

 

...................………………………….......

(Podpis promotora pracy dyplomowej)

 

 

 

Załącznik nr 5

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

OPINIA

dotycząca oryginalności pracy dyplomowej

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Raportem szczegółowym wygenerowanym przez Jednolity System Antyplagiatowy dla pracy dyplomowej ......................................... *)

Autor pracy dyplomowej: ...................................................................................................

Numer albumu: .................................................

Tytuł pracy dyplomowej: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Po analizie Raportu stwierdzam, co następuje:

 

  wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu,
pracę uznaję za oryginalną

 

  wykryte w pracy zapożyczenia i manipulacje na tekście pracy są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu i w związku z powyższym nie uznaję pracy dyplomowej za złożoną i nie dopuszczam pracy do egzaminu dyplomowego oraz kieruję zawiadomienie do prodziekana właściwego ds. studenckich w celu rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Uzasadnienie: **)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

...............................

(Data)

 

...................………………………….......

(Podpis promotora pracy dyplomowej)

 

 

 

Załącznik nr 6

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

OPINIA

dotycząca oryginalności pracy dyplomowej*)

 

Po zapoznaniu się z treścią przedłożonej pracy dyplomowej ...................................... **)

autor pracy dyplomowej: ....................................................................................................

numer albumu: ..................................................

tytuł pracy dyplomowej: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

stwierdzam, iż według mojej wiedzy:

  praca nie nosi znamion plagiatu i pracę uznaję za oryginalną

 

  praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia, zatem nie jest oryginalna i nosi znamiona plagiatu i w związku z powyższym nie uznaję pracy dyplomowej za złożoną i nie dopuszczam pracy do egzaminu dyplomowego oraz kieruję zawiadomienie do prodziekana właściwego ds. studenckich w celu rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie: ***)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

...............................

(Data)

 

...................………………………….......

(Podpis promotora pracy dyplomowej)

 

 

*)             Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska.
**)            niepotrzebne skreślić

*)    Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska.

*)    Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska.

**)   W takim przypadku należy przygotować Raport szczegółowy z badania JSA i przygotować Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej według wzoru – załącznik nr 5 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

*)    Wpisać odpowiednio: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej.

**)   Obowiązek wypełnienia pola „Uzasadnienie”.

*)    Wzór ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wyłączenia pracy ze sprawdzenia przez JSA.

**)   Wpisać odpowiednio: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej.

***) Obowiązek wypełnienia pola „Uzasadnienie” w przypadku uznania pracy za nieoryginalną .