Ocena jakości kształcenia

System oceny kształcenia oparty jest na ankietyzacji zajęć dydaktycznych. Ankiety wypełniane są przez studentów drogą elektroniczną poprzez system Webdziekanat. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i nieobowiązkowe. W lutym br. zakończone zostały prace związane z nowymi ankietami stosowanymi do oceny procesu kształcenia, w których oddzielnej ocenie podlega przedmiot sposób prowadzenia zajęć. Będą one wykorzystywane do oceny zajęć w sem. zimowym 2014/15. Ważnym elementem oceny i weryfikacji jakości kształcenia są hospitacje zajęć. Metoda ta umożliwia zwłaszcza ocenę młodych pracowników oraz doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz poznanie opinii studentów na temat ocenianych zajęć. Zespół hospitujący ma obowiązek poinformować ocenianego pracownika o wynikach hospitacji i wskazać mocne i słabsze strony prowadzonych zajęć, aby na tej podstawie wspólnie opracować sposób poprawy jakości zajęć.
       Studenci mają także możliwość wyrażenia opinii i oceny warunków kształcenia na Wydziale uczestnicząc w spotkaniach z władzami Wydziału, za pośrednictwem opiekuna roku lub zgłaszając anonimowo przez skrzynkę kontaktową na stronie internetowej wydziału.
       Przynajmniej raz w roku akademickim posiedzenie Rady Wydziału poświęcone jest zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia. Prodziekan ds. kształcenia (przewodnicząca WKJK) omawia funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale, podsumowuje podjęte działania na rzecz poprawy jakości kształcenia uwzględniając opinię studentów, absolwentów i pracodawców, przedstawia analizę wyników ankietyzacji hospitacji zajęć w minionym roku akademickim, identyfikuje nieprawidłowości i problemy utrudniające poprawną realizację procesu kształcenia, wskazuje jego mocne i słabe strony i proponuje konkretne działania naprawcze.
        Należy podkreślić, że podejmowane działania mają charakter cykliczny. Coroczna analiza ankietyzacji zajęć, raportów z Biura Karier PŁ (badanie opinii absolwentów) i opinii pracodawców służy realnym modyfikacjom programu kształcenia. Efektem działań są zarówno drobne zmiany w zakresie treści programowych lub metod weryfikacji, jak i zmiany znaczące jak utworzenie nowych modułów/przedmiotów w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Przykładem dobrych praktyk w tym obszarze jest dostosowane programu studiów kierunku inżynierii środowiska do potrzeb rynku pracy, w ramach podpisanej umowy o współpracy w obszarze kształcenia z jednym z największych operatorów ciepłowniczych i energetycznych w Polsce – firmą Dalkia Łódź S.A (obecnie Veolia). Nowe przedmioty z tematyki oczekiwanej przez Dalkię (energetyka, ciepłownictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii) zostały wprowadzone do programów studiów na V i VI sem od roku akademickiego 2014/2015. Studenci zyskają możliwość realizacji praktyk i staży w firmie, będą mieli szansę poznania realnych problemów przemysłu i możliwość wykonania prac dyplomowanych, związanych z konkretnymi potrzebami potencjalnego pracodawcy.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia
Dla każdego przedmiotu wyszczególnionego w planie studiów jest opracowana karta modułu/przedmiotu zawierająca m.in.:

  1. cel przedmiotu,
  2. treści programowe
  3. zakładane efekty kształcenia, które odnoszą się do konkretnych efektów kierunkowych w zakresie wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych,
  4. metody weryfikacji efektów kształcenia, którymi w zależności od sposobu realizacji zaliczanego przedmiotu mogą być: kolokwium pisemne, sprawdzian/egzamin ustny, egzamin pisemny, prezentacja, zadanie praktyczne lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnieć, obserwacja i ocena jakości wykonania zadania praktycznego, sprawozdanie/raport z wykonanego ćwiczenia, aktywność/udział w dyskusji na zajęciach.

Wszystkie karty przedmiotów udostępnione są studentom w katalogu ECTS Label na stronie internetowej PŁ. Student może zapoznać się z opisem i oceną efektów kształcenia, świadomy jest również wstępnych wymagań, treści kształcenia oraz form i kryteriów weryfikacji, zwłaszcza gdy chodzi o sposób wyliczenia oceny końcowej w przypadku przedmiotu składającego się różnych form zajęć. Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do przedstawienia w czasie pierwszych zajęć celów i efektów kształcenia oraz sposobów ich weryfikacji.
Ponadto weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia odbywa się w wyniku hospitacji zajęć dydaktycznych, które zgodnie z Uchwałą Nr 11/2011 Senatu PŁ stanowią jeden z elementów proceduralnych systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz wewnętrznej weryfikacji efektów kształcenia na poziomie przedmiotu w Politechnice Łódzkiej. Protokół hospitacji systemowej zawiera m.in. ocenę zgodności tematyki zajęć z programem przedmiotu i założonymi efektami kształcenia, a także zgodność metod weryfikacji efektów kształcenia z założonymi dla przedmiotu.
Oprócz wymienionych wyżej formalnych metod weryfikacji efektów kształcenia, prodziekan ds. studenckich (zastępca przewodniczącego WKJK), organizuje cykliczne spotkania ze studentami poświęcone ocenie nabywanych przez studentów konkretnych umiejętności inżynierskich i kompetencji w trakcie studiów). W bezpośredniej rozmowie studenci chętnie dzielą się opinią, wskazują swoje potrzeby, dając tym samym wskazówki do doskonalenia programów kształcenia. Raport z oceny efektów kształcenia w każdym roku akademickim przedstawiany jest na Radzie Wydziału. Postulaty zgłaszane przez studentów, dodatkowo poparte wynikami ankietyzacji stanowią istotne narzędzie w procesie doskonalenia procesu kształcenia i wpływają na konkretne zmiany w programie studiów/przedmiotu.
Weryfikacja efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk zawodowych jest przeprowadzana na podstawie złożonego sprawozdania oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki, co leży w kompetencji pełnomocnika dziekana ds. praktyk. Planowany program praktyk musi być zgodny z Ramowym Programem Zawodowej Praktyki Studenckiej właściwym dla danego kierunku i stopnia studiów i wymaga akceptacji opiekuna praktyk dla danego kierunku. Pełne informacje dot. realizacji praktyk dostępne są na stronie Wydziału