Regulamin

§1.

Egzamin kompetencyjny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kluczowych kierunkowych efektów uczenia się poprzez studium przypadku (kierunkowe efekty uczenia się są dostępne na https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/?l=pl&obecnaWersja=false). Organizację egzaminu kompetencyjnego reguluje Regulamin studiów  w Politechnice Łódzkiej (RS PŁ) uchwalony Uchwałą Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów.

§2.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”. (RS PŁ §16 p.3)

§3.

Terminy egzaminu kompetencyjnego (dzień i godzinę rozpoczęcia) ustala prodziekan ds. studenckich. Dla każdego kierunku studiów są to dwa terminy przed sesją egzaminacyjną i jeden termin w trakcie jej trwania. Studentowi przysługują dwa podejścia do egzaminu. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych uczelni.

§4.

Studenci zobowiązani są do zapisania się na wybrany termin nie później niż 8 dni przed terminem pierwszego egzaminu dla danego kierunku. Zapisy będą prowadzone przy użyciu platformy WIKAMP. Informację o otwarciu zapisów studenci otrzymają na uczelnianą skrzynkę elektroniczną lub jako komunikat w aktualnościach na stronie internetowej.
 

§5.

Studenci są wpuszczani na część pisemną egzaminu w odstępach 30 minut, tzn. pierwsza osoba z listy o godzinie rozpoczęcia egzaminu, następna po upływie 30 minut, itd. W przypadku dwu lub więcej podkomisji o danej godzinie są wpuszczane dwie lub więcej osób. Kolejność, według której w dniu egzaminu studenci są wpuszczani do sali egzaminacyjnej jest ustalana losowo i podawana do wiadomości na stronie internetowej Wydziału nie później niż 2 dni przed terminem egzaminu. Student jest zobowiązany do okazania przed wejściem na egzamin legitymacji studenckiej.
 

§6.

7 dni przed terminem egzaminu Prodziekana ds. Studenckich na wniosek przewodniczącego Rady Kierunku Studiów dla danego kierunku studiów powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu kompetencyjnego i podaje jej skład do wiadomości zdających na stronie internetowej Wydziału. Liczba jej członków jest zależna od liczby studentów zgłoszonych/zapisanych na dany termin, tak aby równocześnie mogły pracować dwie lub więcej komisji oraz na jedna komisję nie przypadało więcej niż sześcioro studentów.
 

§7.

Wydział zapewnia dostęp do Internetu w tym również zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej PŁ. Studenci mają prawo wniesienia na salę egzaminacyjną własnych notatek i innych materiałów oraz środków piśmiennych. Zabrania się wnoszenia na salę włączonych telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Należy je wyłączyć przed wejściem na salę, w przypadku niezastosowania się do tego wymogu komisja ma prawo niezaliczenia egzaminu. Odpowiedzi są wpisywane do arkuszy dostarczanych przez Wydział. Liczba pytań będzie mieściła się w zakresie od 8 do 12, pytania będą sklasyfikowane według czterech poziomów: podstawowe, sprawdzające, analityczne, oceniające. Do każdego poziomu przypisane są odpowiednie wagi: podstawowe (0,15), sprawdzające (0,2), analityczne (0,3) i oceniające (0,35). Warunkiem koniecznym oceny pozytywnej z egzaminu kompetencyjnego jest osiągnięcie ocen pozytywnych z pytań podstawowych i sprawdzających oraz uzyskanie ostatecznego wyniku (suma) na poziomie co najmniej 2,65.

 

§8.

Nadzór nad egzaminem sprawują osoby wyznaczone przez Prodziekana ds. Studenckich. Natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Rada kierunku Studiów dla danego kierunku (Zarządzenie Nr 64/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 listopada 2022) wraz z Prodziekanem ds. kształcenia.
 

§9.

Egzamin kompetencyjny składa się z dwóch części. Część I obejmuje zapoznanie się studenta ze studium przypadku oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania pisemne zawarte w formularzu egzaminacyjnym. Po upływie 120 minut student z arkuszem odpowiedzi udaje się do komisji na część II. Komisja ma około 10 minut na zapoznanie się z odpowiedziami studenta. Kolejne 15 minut przeznaczone jest na weryfikację poziomu udzielonych odpowiedzi, udzielenie wyjaśnień i ewentualnych uzupełnień do części pisemnej. W przypadku konieczności zapisania uzupełnień odbywa się to na arkuszach dostarczonych przez Wydział.

Na podstawie obu części egzaminu komisja ustala ocenę bez obecności studenta (w sposób niejawny), wpisuje ją do sporządzanego protokołu i komunikuje ją studentowi. Komisja zastrzega sobie prawo do późniejszego poinformowania studenta o wyniku egzaminu, w terminie zgodnym z wymaganym przez Regulamin studiów, poprzez dokonanie wpisu do karty osiągnięć studenta w systemie informatycznym uczelni. Kolejność wejścia na części II jest identyczna jak wejścia na salę egzaminacyjną.

 

§10.

Możliwe jest wcześniejsze zakończenie części I (pisemnej). Jednak w takim przypadku student czeka na sali egzaminacyjnej na swoją kolej wejścia na część ustną egzaminu.

 

§11.

W uzasadnionych przypadkach (tj. przebywanie na uczelni zagranicznej w ramach wymiany studenckiej) dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej. W przypadku formy zdalnej przewidziane są dwie możliwości:

a. każdy ze zdających otrzymuje indywidualne studium przypadku,

b. wszyscy zdający opracowują jednocześnie to samo studium przypadku, tzn. rozpoczynają egzamin w tym samym czasie.

Zdający otrzymują drogą elektroniczną pliki:

  • z opisem studium przypadku,
  • arkusz do wpisania odpowiedzi,
  • adres skrzynki mailowej do przesłania odpowiedzi.

W przypadku 11b arkusze odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną do komisji w przeciągu 5 minut od ogłoszenia przez komisję zakończenia części pisemnej egzaminu. Nieuzasadnione nieprzesłanie arkusza z odpowiedziami powoduje niezdanie egzaminu. Część ustna odbywa się we wcześniej zaplanowanej kolejności. Jeżeli w jej trakcie zajdzie konieczność wykonania odręcznych adnotacji to w przeciągu 15 minut od zakończenia egzaminu należy przesłać do komisji ich skan lub czytelną fotografię.

 Zdający jest zobowiązany do włączenia kamery pozwalającej na obserwację twarzy wraz z górną częścią ciała. W przypadku wątpliwości osoba nadzorująca egzamin ma prawo weryfikacji samodzielności pisania egzaminu.


Niniejszy regulamin może podlegać modyfikacjom.

Strona dziala - zabbix