Kierunki i zasady kwalifikacji

 

Image
kierunki 2 stopnia


Czyli dlaczego warto pomyśleć o „drugim stopniu wtajemniczenia” w świecie zaawansowanych technologii przemysłowych i pro-środowiskowych.

Na naszym wydziale prowadzimy studia II stopnia na kierunkach:

INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOCHEMICZNA

Image
inżynieria chemiczna i biochemicznaINŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Image
inżynieria środowiska

 ENERGY SYSTEMS IN THE BUILT ENVIRONMENT

Image
Energy Systems in The Built Environment

 

 

Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Realizowane są według programów:

3 - semestralnego - dla kandydatów posiadających co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach pokrewnych

4 - semestralnego - ten dłuższy, 4-semestralny cykl kształcenia przewidziany jest dla kandydatów posiadających tytuł licencjata (wybrane kierunki nauk ścisłych i przyrodniczych)  lub inżyniera po kierunkach,  które nie są zbliżone programowo do inżynierii środowiska czy inżynierii chemicznej i procesowej lub inżynierii procesowej. Celem dodatkowego semestru jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności inżynierskich, niezbędnych do dalszego kształcenia na semestrach 2-3-4.  Więcej

W semestrze zimowym (od października) zaczynają się studia: 3 - semestralne na kierunku Inżynierii Ochrony Środowiska i studia 4 - semestralne na kierunku Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna.

W semestrze letnim (od marca) zaczynają się: studia 4 - semestralne na kierunku Inżynierii Ochrony Środowiska i studia 3 - semestralne na kierunku Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna.
 

Rozważ korzyści jakie możesz czerpać pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności na studiach II stopnia:

1. Studiujesz i prowadzisz badania naukowe w obszarze nowoczesnych technologii w najnowocześniejszej bazie dydaktycznej w kraju LabFactor.   

2. Zdobywasz doświadczenie i nowe kompetencje w oparciu o udział nowatorskich metodach kształcenia typu Problem Based Learnig czy Design Thinking.

3. Masz kontakt z praktykami, przedsiębiorcami, naukowcami dokonującymi wdrożeń przemysłowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

4. Rozwijasz zainteresowania na wyjątkowych specjalnościach – których nie znajdziesz nigdzie indziej, gdyż są one opracowane w oparciu o obserwacje praktycznych problemów i sugestii współpracujących z nami przedsiębiorców i instytucji.

5. Myślisz o przyszłości - już w toku studiów będziemy starali ułatwić ci i jednocześnie zachęcić do:
- ubiegania się o staże, praktyki,
- współorganizowania projektów oraz badań naukowych,
- ubiegania się o dotacje, granty badawcze i do udziału w programach międzynarodowej wymiany. 

Image
zasady kwalifikacji
Kierunek (liczba semestrów)* O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna
3 sem., 90 ECTS

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny, w tym kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna. Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

-  kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku
-  kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, takich jak ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, inżynieria biochemiczna, chemia, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia i pokrewnych.

Inżynieria Ochrony Środowiska
3 sem., 90 ECTS
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny, w tym kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:
-  kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku
-  kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, takich jak inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, inżynieria biochemiczna, chemia, technologia chemiczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia i pokrewnych.
Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna
4 sem., 120 ECTS
posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych  lub posiadający tytuł licencjata po kierunkach w obszarze: nauk ścisłych (dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych), nauk przyrodniczych (dziedziny nauk biologicznych, nauk o ziemi).
Inżynieria Ochrony Środowiska
4 sem, 120 ECTS


)* Podana liczba semestrów dotyczy studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne prowadzone są tylko dla kierunku inżynieria środowiska (90 ECTS), trwają 4 semestry i rozpoczynają się w semestrze letnim (marzec).
UWAGA - kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim.

Na studia 4-semestralne przyjmujemy kandydatów po takich kierunkach jak: Ochrona środowiska, Mikrobiologia, Analityka chemiczna, Chemia, Chemia kosmetyczna, Geoinformacja, Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Geomonitoring, Gospodarka przestrzenna, Matematyka, Fizyka lub po dowolnych studiach inżynierskich.

Strona dziala - zabbix