Nasi absolwenci

Szanowni Studenci, Absolwenci!

Jeżeli uznaliście, że wiedzę oraz umiejętności uzyskane podczas studiów na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska warto uzupełnić o informacje dotyczące przyszłej kariery zawodowej, a w szczególności:
 

 • możliwości korzystania z banku aktualnych ofert pracy stałej i tymczasowej;
 • informacje o przedsiębiorstwach organizujących praktyki i staże dla studentów naszej Uczelni;
 • informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach pośrednictwa pracy;
 • informacje o możliwościach pracy za granicą;
 • informacje o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Polsce i zagranicą;
 • indywidualne doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego;
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowywaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny);
 • możliwości zapoznania się z informatorami i poradnikami dot. skutecznych metod poszukiwania pracy;
 • dostępu do bogatej biblioteki książek dotyczących poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, dostępu do prasy zawierającej aktualne oferty pracy i informacje na temat rynku pracy;
 • informacje o szkoleniach indywidualnych i zbiorowych z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, skutecznych metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, motywacji, radzenia sobie z emocjami w procesie rekrutacji, autoprezentacji, itp.;
 • informacje dotyczące możliwości współpracy z Biurem Karier.

 
Proszę o kontakt :  tel. 631-37-43 lub e-mail: dorota.siuta@p.lodz.pl. Postaram się pomóc.

Pełnomocnik Dziekana
ds. Zatrudnienia i Kontaktów z Absolwentami
Dr inż. Dorota Siuta
  

Absolwenci WIPOŚ – czyli przemysł i nowoczesna gospodarka Absolutnie dla Was!

 

Na naszym wydziale coraz wyraźniej doświadczamy tego jakim cennym kapitałem są nasi absolwenci.
W wyniku osobistych talentów i wytężonej pracy osiągają oni spore sukcesy zawodowe, ale także pomagają naszej uczelni współpracować z różnymi sektorami nowoczesngo przemysłu.

Chodzi tu nie tylko o kontakty naukowo-przemysłowe. Istotne, jest sygnalizowanie nowości z zakresu technologii, narzędzi komputerowych, modeli zarządzania -  produkcją, jakością, zasobami środowiskowymi, ryzykiem etc.
Tego typu informacja zwrotna jest bardzo cenna w czasach coraz ściślejszych kontaktów na linii nauka – gospodarka. Staramy się coraz lepiej odczytywać te sygnały z pożytkiem dla naszych studentów.

Łączność z naszymi absolwentami sprawia, że stale podnosimy jakość kształcenia. Powoduje, to że możemy powiedzieć studentom ostatnich lat: „Dyplom naszego wydziału – to wpis do CV, który pozwoli wam poczuć się pewniej na rynku pracy”.
 
Ukończenie studiów na WIPOŚ PŁ wraz z cyklem unikatowego programu zajęć praktycznych i laboratoryjnych sprawi, że pewność ta będzie udziałem absolwenta i zatrudniającego go bez obaw pracodawcy. 

Oto kilku absolwentów wydziału, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami z okresu studiów i późniejszej drogi zawodowej:

 

Image
Lucyna Bilińska
Dr inż. Lucyna Bilińska jest kierownikiem Działu Badawczo-Rozwojowego Zakładu Włókienniczego Biliński sp.j. w Konstantynowie Łódzkim nadzoruje pracę swojego zespołu badawczego. Marszałek Województwa Łódzkiego wyróżnił jej pracę doktorską pt. „Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych” (Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions). Została ona zrealizowana została pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Stanisława Ledakowicza i dr inż. Marty Gmurek z Katedry Inżynierii Bioprocesowej. Jest to oryginalne opracowanie naukowe dotyczące technologii oczyszczania i recyklingu ścieków mające bezpośrednie zastosowanie w przemyśle włókienniczym. Jej zdaniem to interdyscyplinarny charakter łączący zagadnienia inżynierii środowiska i inżynierii włókienniczej decyduje o innowacyjności rozwiązań przedstawionych w pracy. Tematyka pracy wpisuje się w światowe trendy badawcze dotyczące problemu niedoboru wody pitnej i konieczności podjęcia realnych działań celem ochrony jej zasobów. Rezultaty badań zaprezentowane w nagrodzonej pracy doktorskiej zostały zaimplementowane w farbiarni z Konstantynowa Ł. jako system oczyszczania i recyklingu ścieków farbiarskich.
 

mgr inż. Bartłomiej Montelatic – Firma Aged - Szef sprzedaży regionalnej, Polska Zachodnia; studia na kierunku inżynieria środowiska, (specjalność wentylacja i klimatyzacja) ukończone w 2014 r.
 

„Na sukces wydziału składają się wybitni wykładowcy z bogatym dorobkiem naukowym - praktycy realizujący innowacyjne projekty oraz ambitni studenci. Współpraca tak wielu wspaniałych ludzi w nasyconym technologią otoczeniu sprawia, że studiowanie na WIPOŚ jest jednocześnie zaszczytem i wielką przyjemnością. Na wszystkich szczeblach mojej kariery zawodowej od tych związanych z aspektami techniczno – inżynieryjnymi, zarządzaniem jakością, wdrażaniem norm ISO 9001, aż po te związane z obrotem gospodarczym i biznesem – moim atutem pozostawały zawsze kompetencje inżynierskie i niezwykle przydatne doświadczenia pracy zespołowej zebrane na uczelni. Szczególnie zaś jej praktyczne zastosowania, które teraz przekazać mogę swoim współpracownikom.”
 

Image
Marta Pawlak


dr inż. Marta Pawlak - Centrum Badań Laboratoryjnych Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowotności Środowiska firmy Arso Polański Sp. z o.o.; studia doktoranckie inżynieria chemiczna w ochronie środowiska - ukończone w roku 2014;
 

„Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej pozwoliły mi na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu inżynierii chemicznej. Dodatkowo, prowadzone badania nad optymalizacją biosyntezy związków poliketydowych dały mi możliwość zapoznania się z obsługą wielu wyspecjalizowanych elementów aparatury laboratoryjnej np. bioreaktor mieszadłowy, chromatograf cieczowy czy analizator węgla i azotu, co zaowocowało otrzymaniem w szybkim czasie pracy w laboratorium fizyko-chemicznym. Studia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska to także zdobycie praktycznych umiejętności analizy danych za pomocą takich programów jak Origin, Mathcad, Matlab czy Ansys, czyli programów niezbędnych w pracy inżyniera. Poza tym zajęcia prowadzone przez kadrę posiadającą ogromną wiedzą oraz możliwość poznania wielu wartościowych ludzi, przemawiają za rozpoczęciem studiów właśnie na tym Wydziale.”

 

Image
Marcin Gałamon


mgr inż. Marcin Gałamon - Procter&Gamble, Gillette Poland International Sp. z o.o.; studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność: inżynieria produkcji, ukończone w roku 2010,
 

„Bardzo chwalę sobie uczestnictwo w kole naukowym, wiem również, iż obecna jego działalność nadal utrzymuje wysoki poziom. Pragnę zachęcić do przykładania szczególnej uwagi na tego typu aktywności dodatkowe, gdyż przyszli pracodawcy traktują taki czynnik jako jeden z kluczowych. Działalność w kole rozwija zarówno umiejętności techniczne jak i pracy w grupach, czego każda firma oczekuje. Stwarzając nowe możliwości i wspierając koła naukowe, ranga wydziału oraz kończących go absolwentów znacznie wzrasta. Zachęcam również do nawiązywania współpracy z firmami typu Gillette, gdyż co roku poszukiwani są kandydaci na praktyki oraz do pracy stałej a najlepszym, sprawdzonym źródłem są właśnie kontakty z kołami naukowymi.”

Image
Beata Szulczewska

 

dr inż. Beata Banik (Szulczewska)

Obecnie pracuję w: Uhde Services GmbH A Company of ThyssenKrupp Technologies, Haltern am See, Niemcy 

 

Stanowisko: Project Engineer

 

Studia ukończone w roku 1997, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Doktorat obroniony w roku 2002 na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska P.Ł.

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

02.2002 - 01.2003 - Staż naukowy na uniwersytecie w Dortmundzie (Niemcy) na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Katedrze Chemii Technicznej

05.2003 - 07.2003 - Staż zawodowy w Cognis Dusseldorf (Niemcy) w tematyce : destylacja mieszanin wieloskładnikowych.

03.2006 - 05.2006 - Staż zawodowy w Procedyne Corp., New Brunswick, New Jersey (USA) w tematyce : złoża fluidalne.

11.2007 - 05.2008 - praca w Areva NP., Erlangen (Niemcy) w zakresie analiz bezpieczeństwa dot. Reaktorów atomowych.

Od 01.06.2008 - praca w Uhde Services

 

Uhde Services jest biurem inżynierskim. Zajmujemy się projektowaniem nowych, ale szczególnie modernizacją i optymalizacją starych instalacji przemysłowych. Obecnie głównie zajmujemy się modernizacją rafinerii tak w Niemczech jak i w innych krajach (Portugalia, Egipt).

 

Jak widać z mojego życiorysu moja działalność w zakresie inżynierii procesowej była i jest bardzo szeroka, począwszy od destylacji poprzez elektrownie atomowe, a może pójdzie jeszcze dalej.

 

Wiedza zdobyta na Wydziale przydaje mi się na każdym kroku. Nie chodzi tu tylko o wiedzę wyuczoną, ale o pewne doświadczenie ? praktyczne rozwiązywanie problemów, które pozwoliło i pozwala mi przystosować się do każdej sytuacji czy to w Ameryce, czy wśród budowniczych elektrowni atomowych.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Beata Banik

 

Image
Dariusz Jabłoński

dr inż. Dariusz Jabłoński

 

Obecnie pracuję w: Currenta GmbH & Co. OHG Process and Plant Safety, Leverkusen, Niemcy

 

Stanowisko: Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesowego (stanowisko kierownicze)

 

Studia ukończone w roku 2001, kierunek Ochrona Środowiska spec. Bezpieczeństwo i Ryzyko Przemysłowe

 

Doktorat obroniony w roku 2008 na Wydziale Inżynierii Procesowej i Systemów Ochrony Środowiska, Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu, Niemcy.

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

2001 - 2002 - Starszy referent techniczny , Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź

2002 - 2008 - Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Systemów Ochrony Środowiska, Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu, Niemcy.

 

Studia na WIPOS P.Ł. dały mi solidne podstawy wiedzy inżynierskiej oraz umiejętność wykorzystywania jej w praktyce. Poza tym nauczyły mnie zarówno pracy indywidualnej jak i zespołowej.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Dariusz Jabłoński

Image
Jacek Łyżwa

mgr inż. Jacek Łyżwa

 

Obecnie pracuję w: Atlantic Polymers Polska Sp.z o.o., Łódź

 

Stanowisko: członek Zarządu

 

Studia ukończone w roku 1993, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

1993 - 1997 - asystent w Politechnice Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Potem pracę zmieniałem kilkakrotnie: krótko w Alufinish i ABB,

1998 - 2001 w Itochu Organika Sp. z o.o.

od 2001 roku Atlantic Polymers Polska Sp. z o.o. na w/w stanowisku.

 

Bardzo sobie cenię wiedzę zdobytą podczas studiów na wydziale, począwszy od biegłości w przeliczaniu jednostek różnych wielkości fizycznych, przez znajomość różnorodnych procesów przetwórczych, zjawisk fizycznych i przemian chemicznych a skończywszy na znajomości terminologii technicznej, niezbędnej w codziennych rozmowach z technologami i pracownikami produkcji.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Jacek Łyżwa

Image
Tomasz Legwiński

mgr inż. Tomasz Legwiński

 

Obecnie pracuję w: Eurofoam Polska Sp. z o.o. , Zgierz

 

Stanowisko: Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony przeciwpożarowej

 

Studia ukończone w roku 2003, kierunek Inżyneria Chemiczna i Procesowa

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

2003 - 2006 - Studia Podyplomowe - Politechnika Łódzka

2004 - 2006 - Mistrz Produkcji w Wydziale Produkcji Pianki - Eurofoam Polska Sp. z o.o.

2006 - 2007 - Kierownik Produkcji - Scanaqua Sp. z o.o.

Od 2007 - Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony przeciwpożarowej - Eurofoam Polska Sp. z o.o.

 

Dzięki wszechstronności zdobytej podczas studiów wiedzy, bez problemów podjąłem i realizuję zadania związane z pracą na poszczególnych stanowiskach w różnych branżach przemysłowych. Zakres programu studiów pozwala na pracę w wielu gałęziach przemysłu, zarówno na stanowiskach administracyjnych jak i bezpośrednio związanych z produkcją czy przetwórstwem.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Tomasz Legwiński

Image
Michał Frątczak

mgr inż. Michał Frątczak

 

Obecnie pracuję w: Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o., fabryka Stryków

 

Stanowisko: Kierownik działu BHP

 

Studia ukończone w roku 2002, kierunek Inżynieria Środowiska spec. Bezpieczeństwo i Ryzyko Przemysłowe

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

06.2005 - 01.2011 - Kierownik działu BHP - fabryka kuchenek, Indesit Company Polska Sp. z o.o.

od 2003 - Doradca ds bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (akt nr 39/WITD_V/2008) wydane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

2005 - 2006 - studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Łodzi w zakresie: Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

od 2007 - członek Stowarzyszenia Rozwoju Kadr przy Centrum Edukacji i Doradztwa "Ego" w Łodzi

od 2007 - Certyfikat nr PL110507-8686 Auditor wiodący systemów zarządzania BHP wg norm PN-N-18001 / OHSAS 18001

od 2007 - sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr w Łodzi powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

od 2008 - członek zarządu - sekretarz Łódzkiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

od 2008 - Inspektor Ochrony P.Poż.

 

Wiedza zdobyta podczas studiów rozszerzyła mój światopogląd na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. Informacje przekazane na studiach a związane z bezpieczeństwem procesowym umożliwiają aktywne uczestniczenie w rozmowach ze specjalistami różnych branż jak chemicy, elektrycy czy automatycy. Znajomość zagadnień bezpieczeństwa procesowego jest doskonałą podstawą do wiedzy związanej z bezpieczeństwem zawodowym.

 

Szczerze polecam ten Wydział i kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Michał Frątczak

Image
Michał Sałuda

mgr inż. Michał Sałuda

 

Obecnie pracuję w: BELFOR POLSKA Sp. z o.o. , Łódź

 

Stanowisko: Kierownik Projektu

 

Studia ukończone w roku 2003, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

W 2003 roku odbyłem staż w firmie BELFOR POLSKA Sp. z o.o. w Łodzi.

Od stycznia 2004 do byłem pracownikiem firmy BELFOR POLSKA Sp. z o.o. na stanowisku Konsultant Techniczny. Od 2009 roku - stanowisko: Kierownik Projektu.

 

Firma zajmuje się restytucją mienia po pożarach i zalaniach (oczyszczanie chemiczne lub mechaniczne budynków, maszyn, dokumentów oraz elektroniki, jak również osuszanie budynków, maszyn, elektroniki i dokumentów, zarówno niewielkich obiektów np. mieszkań, domów, jak i dużych fabryk). Teren działania naszej firmy obejmuje obszar całej Polski. Do moich obowiązków należy dokonywanie oględzin i dokumentacji na miejscu szkody, sporządzanie kosztorysów restytucji, organizowanie prac i kierowanie grupami pracowników wykonującymi zlecenia.

 

 

W pracy zawodowej niezbędna okazała się zdobyta na tym kierunku studiów wiedza z podstaw chemii, a przede wszystkim znajomość procesów i aparatury przemysłowej oraz szczegółowo obszerne podstawy z teorii suszenia.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Michał Sałuda

Image
Witold Kwapiński

dr inż. Witold Kwapiński

 

Obecnie pracuję w: University of Limerick Faculty of Science and Engineering Chemical and Environmental Sciences Department Limerick, Irlandia 

 

Stanowisko: Senior Researcher

 

Studia ukończone w roku 1994, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Doktorat obroniony w roku 2001 na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska P.Ł.

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

1994 - 2001: asystent na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; w tematyce: procesy separacji, przepływy, modelowanie.

2001 - 2006: Wissenschaftliche Mitarbeiter (asystent naukowy) / Thermische Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Univetsität Magdeburg, Niemcy; w tematyce: adsorpcja, procesy dyfuzyjne, modelowanie.

2006 - 2007: Marie Curie Experienced Researcher Fellowship / Centre for Process Integration, School of Chemical Engineering and Analytical Science, The University of Manchester, Wielka Brytania; w tematyce: procesy energetyczne, modelowanie.

Od 07.2007: Senior Researcher, University of Limerick, Irlandia; w tematyce: biorafinacja, procesy termiczne

 

Kończac szkolę średnią moje zainteresowania były dość szerokie, wiedziałem, że chcę studiować na uczelni technicznej. Przed podjęciem decyzji odwiedzilem kilka Wydziałów, mój wybór padł na Inżynierię Chemiczną i Procesową (obecna nazwa to Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska). Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wykładowcy i program studiów pozwolił mi zdobyć wiedzę i wykształcenie, które jest cenione w Europie.

 

Obecnie pracuję na samodzielnym stanowisku naukowym, gdzie podjąłem temat interdyscyplinarnych badań w dziedzinie wytwarzanie produktów i energii odnawialnej z biomateriałów. W obszarze powyższych zagadnień jestem promotorem kilku prac doktorskich i realizatorem międzynarodowych grantów.

 

Więcej informacji o mojej aktualnej pracy można znaleść na www.carbolea.ul.ie

 

Z pozdrowieniami

Witold Kwapiński

Image
Kamila Lewandowska

mgr inż. Kamila Lewandowska

 

Obecnie pracuję w: Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi

 

Stanowisko: Asystent Kierownika Zadania

 

Studia ukończone w roku 2008, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Technologie Ochrony Środowiska 

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

Egzamin dyplomowy kończący studia zdawałam we wrześniu 2008r., ale już w lipcu 2008 roku rozpoczęłam moją pierwszą pracę. Łódzka Spółka Infrastrukturalna jest właścicielem infrastruktury wodno - kanalizacyjnej miasta, którą na podstawie umów ze Spółką eksploatuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Głównymi zadaniami ŁSI Sp. z o.o. są:

 

Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną oraz współpraca z firmami operatorskimi na infrastrukturze wodociągowo - kanalizacyjnej Łodzi, czyli Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz Grupową Oczyszczalnią Ścieków.

Realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II".

Prowadzenie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i rozwojowe - budowa nowej sieci).

 

Wiedzę zdobytą w toku studiów uważam za bardzo przydatną w pracy zawodowej na obecnie zajmowanym stanowisku. Cenna okazała się nie tylko wiedza o infrastrukturze wodno - kanalizacyjnej, technologii oczyszczania ścieków czy systemie zaopatrywania Łodzi w wodę, ale również ogólna wiedza dotycząca aspektów prawnych ochrony środowiska jak i prawa budowlanego. Tego wszystkiego uczymy się na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

 

Zachęcam gorąco wszystkich absolwentów szkół średnich, którzy darzą sympatią przedmioty ścisłe, aby związali swoją przyszłość z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, a w przyszłości stali się wszechstronnymi inżynierami poszukiwanymi na rynkach pracy. Z doświadczeń kolegów absolwentów i moich własnych wynika, że absolwenci naszego wydziału znajdują zatrudnienie w gospodarce komunalnej, branży budowlanej, urzędach związanych z ochroną środowiska jak i w różnych gałęziach przemysłu (np. biotechnologicznym, chemicznym).

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Kamila Lewandowska

Image
Krzysztof Krakowiak

mgr inż. Krzysztof Krakowiak

 

Obecnie pracuję w: Zakłady Farmaceutyczne TEVA Kutno SA, Grupa TEVA

 

Stanowisko: Koordynator ds. Systemów Krytycznych 

 

Studia ukończone w roku 2006, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa specjalność: Inżynieria Produkcji

2007 studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

12.2006 - 05.2007 - Zakłady Farmaceutyczne POLFA - ŁÓDŹ SA

Technolog - inżynier technologii chemicznej

Nadzór technologiczny procesów wytwarzania leków

06.2007 - 10.2008 - Zakłady Farmaceutyczne TEVA Kutno SA, Grupa TEVA

Specjalista ds. Klimatyzacji

Nadzór nad systemem HVAC, analiza parametrów, rozliczenia

Udział w projekcie - międzynarodowy transfer technologii ODT

11.2008 - nadal Zakłady Farmaceutyczne TEVA Kutno SA, Grupa TEVA

Koordynator ds. Systemów Krytycznych (awans)

Zarządzanie projektami (modernizacja Maszynowni Zimna 500+2x1000kW, wizualizacja parametrów HVAC, modernizacja HVAC w pomieszczeniu pod nową tabletkarkę, montaż klimatyzatorów w serwerowi, budowa chłodni)

Nadzór nad systemami HVAC, PWS, CAS, analiza parametrów, rozliczenia

Opracowanie w oparciu o konsultacje międzynarodowe koncepcji przebudowy PWS (Purified Water System), a także opracowanie KPI - zużycie energii

07.2003 - 09.2003 W okresie studiów wakacyjno-szkoleniowy pobyt w USA w ramach "Program Work & Travel"

 

Posiadane dodatkowe umiejętności i uprawnienia (wybrane):

Starszy Inspektor ds. BHP (Certyfikat nr.45/2007)

Audytor Wewnętrzny systemów zarządzania OHSAS18001 (Certyfikat nr.514/S/07)

Możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu BHP (Certyfikat nr.2007/126/15)

Uprawnienia SEP - grupy: I (E+D), II (E+D), III (E+D)

Certyfikat ?Zarządzanie Technologią? - kurs zgodny z metodologią UNIDO.

Czasami sięgając pamięcią do beztroskiego okresu sprzed rozpoczęcia studiów, uświadamiam sobie jak wiele zawdzięczam uczelni. To dzięki wysokim standardom kształcenia, z którymi spotkałem się na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska P.Ł., posiadam obecnie niezbędne i rzadkie umiejętności uniwersalnego dostosowania się do potrzeb technicznych oraz technologicznych większości gałęzi przemysłu. Wiedza zdobyta podczas studiów uzupełniona o doświadczenie zawodowe w precyzyjnym przemyśle farmaceutycznym dała mi niezależność, stabilizację oraz pewność siebie, pozwalając z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Krzysztof Krakowiak

Image
Waldemar Jasiak

mgr inż. Waldemar Jasiak

 

Obecnie pracuję w: PAMAPOL S.A. , Rusiec k/Bełchatowa

 

Stanowisko: Kierownik Produkcji

 

Studia ukończone w roku 2006, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa specjalizacja: Wentylacja i Klimatyzacja 

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

Firma PAMAPOL zajmuje się produkcją dań gotowych. Do moich obowiązków należy nadzór procesu technologicznego a zwłaszcza kontrola przestrzegania przepisów i norm ISO ,BHP, GMP.

 

2007 - 2008 Instal Serwis, Opole, na stanowisku Kierownika Obiektu. Firma zajmująca się montażem i opomiarowaniem instalacji obejmujących Wentylację, Klimatyzację, Ogrzewnictwo, a także urządzenia suszarnicze (szafy suszarnicze). Moje zadania dotyczyły m.in. BOT Elektrownia Opole, NORGIPS, KRUSZFICA/OZAS.

 

Ukończone kursy i zdobyte uprawnienia:

Świadectwo Uczestnictwa w Szkoleniu w Zakresie nr.1002/2007 (Klimatyzacja).

Świadectwo Kwalifikacyjne z Podstaw Techniki Klimatyzacji nr.283/2007 (Moduł podstawowy K-O).

Certyfikat Kompetencji w Zakresie Klimatyzacji Kategorii B nr.197/2007.

Uprawnienia kwalifikacyjne dozorowe D.

W pracy zawodowej niezbędna okazała się zdobyta na tym kierunku studiów wiedza z podstaw procesów tj. mechanicznych, ruch masy i ciepła, procesów hydrodynamicznych a także przepisów BHP, ochrony środowiska, optymalizacji i modelowania procesów, a przede wszystkim znajomość aparatury przemysłowej oraz szczegółowo obszerne podstawy z teorii wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i suszenia.

 

Jako absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska P.Ł. szczerze zachęcam wszystkich absolwentów szkół średnich zainteresowanych szeroko pojętą techniką, aby związali swoją przyszłość z tym Wydziałem. Uważam, iż daje on wiele możliwości w budowaniu własnej kariery zawodowej na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Wiedza tu zdobyta (interesujące wykłady, zajęcia projektowo-obliczeniowe i laboratoryjne z dużym udziałem pracy własnej) jest wszechstronna co pozwala być elastycznym w momencie poszukiwania pracy. Wyrażam tu opinię z doświadczeń własnych jak i innych absolwentów.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Waldemar Jasiak

Image
Witold Prajs

mgr inż. Witold Prajs

 

Obecnie pracuję w: Medana Pharma S. A. w Sieradzu

 

Stanowisko: Kierownik Działu Systemów Infrastrukturalnych

 

Studia ukończone w roku 2002, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

Od listopada 2002 pracuję w firmie MEDANA PHARMA S. A. w Sieradzu. W tym okresie piastowałem następujące stanowiska:

 

2002 - 2005 - Mistrz Utrzymania Ruchu;

2005 - 2009 - Zastępca kierownika Działu Mechaniczno Energetycznego do Spraw Mechanicznych

2009 - Kierownik Działu Systemów Infrastrukturalnych

 

Firma jest obecna na rynku polskim od ponad 25 lat w branży farmaceutycznej. Zajmujemy się produkcją nie sterylnych form leków w formie płynnej, tabletek oraz kapsułek miękkich żelatynowych

 

Ukończone przeze mnie studia umożliwiły mi od samego początku pracy w firmie na łatwe podjęcie tematów związanych z procesami wytwarzania, którymi zajmowałem się na początku. Po zmianie stanowiska i przejściu z Działu Produkcji do Działu Technicznego zakres moich zainteresowań i obowiązków rozszerzył się również o inwestycję i zagadnienia związane z infrastrukturą mediów (woda oczyszczona, systemy HVAC, systemy grzania CO, systemy pary technologicznej). Zapoznanie się z pracą tych systemów nie sprawiło mi większych trudności, gdyż w toku studiów poznałem zasadę ich działania. Wiedzę uzyskaną podczas studiów z przedmiotów takich jak: termodynamika techniczna i procesowa, aparatura przemysłowa, systemy sterowania i kontroli procesów, procesy cieplne i procesy transportu masy, z powodzeniem wykorzystuję w mojej pracy zawodowej.

 

Uważam że ukończony przeze mnie Wydział umożliwia piastowanie odpowiedzialnych stanowisk technicznych w wielu gałęziach przemysłu.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania.

Z pozdrowieniami - Witold Prajs

Image
Marcin Czapnik

mgr inż. Marcin Czapnik

 

Obecnie pracuję w: P. U. S i P. "Chemeko" Sp. z o. o. we Włocławku

 

Stanowisko: projektant branży technologicznej

 

Studia ukończone w roku 2002, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Wybrane etapy ścieżki zawodowej:

Zakres obowiązków: opracowywanie schematów technologicznych (PFD i P&ID), przygotowywanie bilansów materiałowych i cieplnych, przygotowywanie specyfikacji technicznej dla urządzeń, opis procesu technologicznego i systemu kontroli, analizy HAZOP, współpraca z projektantami innych branż.

 

2002 - 2006 - Politechnika Łódzka, Studia doktoranckie w zakresie nauk technicznych - inżynieria chemiczna.

2006 - Zakłady chemiczne "Organika" SA w Łodzi,

stansowisko: szef branży włókienniczej.

2006 - 2007 - Fabryka Papieru "Malta - Decor" SA - Zakład w Rudawie,

stanowisko: mistrz zmianowy.

2007 - 2008 - P. U. S i P. "Chemeko" Sp. z o. o. we Włocławku,

stanowisko: asystent projewktanta branży technologicznej.

 

Program kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa dał mi szeroką wiedzę z zakresu projektowania operacji i procesów związanych z przepływem płynów, z przemianami cieplnymi i chemicznymi realizowanymi w skali przemysłowej.

 

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa bardzo dobrze przygotowują do pracy w biurze projektowym oraz w zawodzie inżyniera w zakładach przemysłowych. W pracy spotykam wielu absolwentów inżynierii chemicznej PŁ. Oczywiście w życiu zawodowym do realizacji swoich ambicji nieodzowna jest motywacja, poczucie własnej wartości oraz fachowa kadra naukowa, która rozbudzi ciekawość studiowania i drzemiący potencjał.

 

To ten kierunek studiów, przy zaangażowaniu i włożonym wysiłku, daje poczucie realizacji i jest dobrą inwestycją na przyszłość w siebie.

 

Podsumowując mogę stwierdzić, że mimo iż kierunek inżynieria chemiczna i procesowa nie zawsze cieszy się dużą popularnością wśród osób wybierających się na studia, to w życiu zawodowym daje duże możliwości w zdobyciu satysfakcjonującej pracy. Obserwując swoje otoczenie i zapotrzebowanie na inżynierów "procesowców" mogę śmiało stwierdzić, że jest to kierunek o wielkim potencjale i możliwościach rozwoju. Dobrze przygotowani i solidni inżynierowie specjalizacji inżynierii chemicznej i procesowej zawsze sobie poradzą na rynku pracy, nawet w sytuacjach ograniczonej prosperity gospodarczej.

 

Szczerze polecam ten kierunek studiowania na WIPOS PŁ

Z pozdrowieniami - Marcin Czapnik

Strona dziala - zabbix