Dyplomy i suplementy

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WYDAWANIA DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW 

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym, czyli:

tzw. komplet A

  • oryginał dyplomu wraz z suplementem
  • 2 odpisy dyplomu wraz z suplementem w języku polskim

lub

tzw. komplet B

  • oryginał dyplomu wraz z suplementem

  • 1 odpis dyplomu wraz z suplementem w języku polskim

  • 1 odpis dyplomu w języku obcym (możliwość wyboru języka: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) oraz 1 odpis suplementu w języku angielskim lub francuskim (francuski- tylko dla tych absolwentów, których kształcenie odbywało się w tym języku).

Za powyższe dokumenty uczelnia nie pobiera opłaty.

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu (możliwość wyboru języka: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) i/lub suplementu w języku angielskim lub francuskim (francuski- tylko dla tych absolwentów, których kształcenie odbywało się w tym języku) oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł za każdy z w/w dokumentów zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 r. w sprawie studiów.

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku polskim, uczelnia nie pobiera opłaty.

W sprawie odbioru dyplomu absolwent kontaktuje się z Sekcją Dyplomów:

Dyplomy wraz z suplementami wydawane są w Sekcji Dyplomów (ul. Radwańska 29, budynek A13, pokój 12).

Uwaga: Odbiór dyplomu możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Sekcji Dyplomów.

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek, godz. 10.00-13.00
  • wtorek, godz. 14.00-17.00
  • środa, czwartek, piątek, godz. 8.00-12.00
  • sobota, godz.10.00-13.00

Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się z dowodem osobistym.

Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię (przez odpowiedniego Dziekana Wydziału lub upoważnionej osoby) lub przez notariusza albo konsula RP.

Strona dziala - zabbix